รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ให้ทุกท่านนำเครื่องคิดเลขมาด้วย

 

ในปัจจุบันการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าจำเป็นต้องทราบการคำนวณ 2 อย่าง คือ การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก  ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องมีพิกัดกระแสลัดวงจร มากกว่าค่ากระแสวงจรสูงสุดที่ติดตั้ง ดังนั้น การคำนวณกระแสลัดวงจร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จะออกแบบให้ทำงานที่แรงดันค่าหนึ่ง ถ้าแรงดันต่ำกว่านี้มากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นก็จะทำงานไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ แรงดันตกคือความแตกต่าง ระหว่างแรงดันต้นทาง และที่โหลดจะต้องมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การคำนวณขนาดแรงดันตกจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

 

การอบรมครั้งนี้จะอธิบายถึง หลักการและการคำนวณของกระแสลัดวงจร และแรงดันตกตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท. 2556 และให้ตารางสำหรับการคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันตก  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ  ผู้ตรวจสอบทางไฟฟ้า และผู้รับเหมาติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า เพื่อที่จะได้เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

 

วิทยากร

ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน์

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.            Fault Current calculations

–     Standard of fault current calculation and type of faults

–     Sequence impedances of various elements

–     Fault current calculation in various systems

10.45-12.00 น.            Voltage drop calculations

–     Standard of voltage drop calculations

–     Calculation of voltage drop in cable and busbar systems

13.00-16.30               Coordination of protection devices

–     Characteristic curves of fuses, breakers and relays

–     Fuse to fuse coordination

–     Fuse to circuit breaker coordination

–         Relay to relay coordination

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.            Fault Current calculations

–     Standard of fault current calculation and type of faults

–     Sequence impedances of various elements

–     Fault current calculation in various systems

10.45-12.00 น.            Voltage drop calculations

–     Standard of voltage drop calculations

–     Calculation of voltage drop in cable and busbar systems

13.00-16.30               Coordination of protection devices

–     Characteristic curves of fuses, breakers and relays

–     Fuse to fuse coordination

–     Fuse to circuit breaker coordination

–     Relay to relay coordination

 

คณะวิทยากร

6/7/62การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน์

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

06/07/2019

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ก.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การคำนวณกระแสลัดวงจร2562-แผ่นพับ-แก้ไข1.pdf