รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”

ประจำปี พ.ศ.2562
รุ่นที่ 2:  วันที่ 26-27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิทยาการด้านอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคาร ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาของการกำหนดระยะห่างที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ รวมทั้งการเดินสายสัญญาณ เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการทำงานผิดพลาด (Fault Alarm) นอกจากนี้ จะเป็นการเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบและอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวิศวกร รวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
 2. เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง และ ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า
 2. วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย
 3. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
 4. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษา

คณะวิทยากร

 • ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
 • นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
 • นายสวง กิตติสิริพันธุ์
 • นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

กำหนดการ

รุ่นที่ 2:  วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

09:00–12:15 น.   ข้อกำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตาม                      มาตรฐาน วสท.

–    การจัดการและการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย

–    อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

–    แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

–    ระบบและการติดตั้ง

–    แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

–    การตรวจสอบระบบ

วิทยากร  ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

 

12:15–13:15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:15–16:30 น.    เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุ

                       เพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

–    การลุกลามของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษา

–    การคำนวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับเพลิงไหม้

–    กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

–    การออกแบบ และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

–    พฤติกรรมมนุษย์ในเหตุเพลิงไหม้

วิทยากร   นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

 

รุ่นที่ 2:  วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

09:00–12:15 น.   การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ                      ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิง                         ปฏิบัติการ

–       แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม

–       การปรับตั้งและกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบที่แผงควบคุม

–       การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า

–       การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ

–       การปรับตั้งการทำงานระบบด้วย input / output matrix

          วิทยากร นายสวง กิตติสิริพันธุ์

 

12:15–13:15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:15–16:30 น.     การตรวจสอบ การทดสอบ และ                       การดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท.                        และประมวลหลักปฎิบัติฯ                              สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ

–       การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ

–       การทดสอบประจำเดือน และประจำปี

–       การดูแลรักษา เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา

–       การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร

–       การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ

–       การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ

วิทยากร  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525   โทรสาร 0-2184-4662    E-Mail : [email protected]     www.eit.or.th

ค่าลงทะเบียน      (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันแรก

09:00–12:00 น.       ข้อกำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน วสท.

 • การจัดการและการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย
 • อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบและการติดตั้ง
 • แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่
 • การตรวจสอบระบบ

วิทยากร  ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12:00–13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00–16:20 น.        เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

 • การลุกลามของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษา
 • การคำนวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับเพลิงไหม้
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • การออกแบบ และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • พฤติกรรมมนุษย์ในเหตุเพลิงไหม้

วิทยากร   นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

 

วันที่สอง

09:00–12:00 น.        การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

 • แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม
 • การปรับตั้งและกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบที่แผงควบคุม
 • การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ
 • การปรับตั้งการทำงานระบบด้วย input / output matrix

วิทยากร นายสวง กิตติสิริพันธุ์

12:00–13:00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15–16:20 น.        การตรวจสอบ การทดสอบ และการดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลัก                              ปฎิบัติฯ สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ

 • การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ
 • การทดสอบประจำเดือน และประจำปี
 • การดูแลรักษา เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร
 • การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ

                              วิทยากร  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

คณะวิทยากร

26-27/4/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2562

คณะวิทยากร

 • ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
 • นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
 • นายสวง กิตติสิริพันธุ์
 • นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

วันที่จัด

26/04/2019

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 เม.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มฐ.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-รุ่นที่-2-2562.pdf