รหัสอบรม:

การสัมมนา

เรื่อง ลดการตายบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย         คณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต

  คณะกรรมการยานยนต์

                                   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

 

ลักการเหตุผล

ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมหาศาลในแต่ละปี  ประมาณได้ว่าแต่ละปีมีมากกว่า 220,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 ราย             พิการและบาดเจ็บสาหัสกว่า 200,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณปีละ 500,000 ล้านบาท หรือ 3% GDP ของประเทศ  ความเสียหายต่อบุคคลและครอบครัวเป็นมูลค่าที่มากจนประเมินไม่ได้ เมื่อปี 2018 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณจำนวนผู้ตายจากการชนบนถนนในประเทศไทยปี 2016  เท่ากับ 22,491 ราย  คิดเป็นอัตราการตายต่อแสนประชากรเท่ากับ 32.7  ซึ่งสูงเกือบเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยของโลกที่ 18.2  ตัวเลขผู้ตายของ WHO ใกล้เคียงกับตัวเลขผู้ตาย 21,745 ราย ของกระทรวงสาธารณสุข

UN ได้กำหนดปฏิบัติการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิตไว้ 5 ด้าน คือ  5 Pillars of Road Safety Action สองในนั้น คือ ถนนและการเดินทางที่ปลอดภัย (Safe Roads and Mobility) และ ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicles) ซึ่งเน้นการทำให้ถนนและยานพาหนะปลอดภัย         สำหรับผู้ใช้ถนน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บของผู้ใช้ถนนในประเทศไทย โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีวิถีการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย จะจัดการกับปัญหาการตายและการบาดเจ็บบนถนนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ซึ่งไม่ยอมรับว่าการตายจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมนา_14_3_62_up3-1.pdf