รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 20

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563
เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จำนวนคนและเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้    ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำสัญญา  ข้อจำกัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

วิทยากร

คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล              กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21-08-63

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.
– ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย
– ประเภทของ กรมธรรม์ประกันภัย คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย
– ความเข้าใจเบื้องต้นที่  สำคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัยการจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของบริษัทผู้รับเหมา
– ข้อจำกัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้วทำไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม
– แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบข้อจำกัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน
– สิ่งที่ต้องเรียนรู้บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์

10.30-10.45 น.     พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

10.45-12.00 น.
– บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
– วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
– กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยที่ดีมีข้อพิจารณา (Criteria) อย่างไร ?
– สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลดความเสี่ยงของผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
– องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย

วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย
– ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการหรือค่อย ๆ ทยอยเพิ่มมูลค่า
– คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.15 น
– คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)  (ต่อ) ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด
– สิ่งที่ท่านต้องใส่ใจการมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
– กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอันเดียวกันหรือไม่?
– เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE)
– ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา?

15.15-15.30 น.   พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

15.30-16.15 น.
– แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
– กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี

ปัญหา (ถ้ามี)

16.15-18.00 น.
– วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
– บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  • ความหมายและบทบาทของผู้สำรวจภัย (Surveyor) และผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
  • หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ข้อกฎหมายที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

วันที่จัด

21/08/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ก่อสร้างเสี่ยงภัย-รุ่นที่-20-63.pdf