รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารหรือ Building Energy Simulation Software เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการทำนายปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การปรับปรุงอาคาร ตลอดจนการวิเคราะห์ผลจากมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารจะช่วยลดเวลาในการคำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือสมการทางทฤษฎีต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงผลของการใช้พลังงานในอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำไปขยายผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการออกแบบอาคารเพื่อให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด เมื่อคำนึงถึงเงินลงทุนและผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมจำลองการใช้พลังงาน

นอกจากนั้นแล้ว ในงานด้านอาคารเขียว (Green Building) ก็ต้องใช้โปรแกรมประเภทนี้ในการประเมินผลประหยัดเพื่อคิดคะแนนในหมวดพลังงาน  ต่างประเทศมีการใช้งานโปรแกรมกันอย่างแพร่หลายมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ในบ้านเรายังไม่มีการใช้งานกันอย่างจริงจังหรือแพร่หลายเท่าที่ควร ซึ่งหากเราเห็นความสำคัญของการใช้โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานมากขึ้น จะทำให้การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเห็นผลจากการออกแบบหรือมาตรการประหยัดพลังงานได้ทันทีที่โปรแกรมแสดงผล

การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกใช้โปรแกรม EnergyPlus ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่สร้างและเผยแพร่โดยรัฐบาลและกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราจะใช้ร่วมกับโปรแกรม OpenStudio เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม EnergyPlus ที่มีวิธีการป้อนข้อมูลที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนให้สะดวกมากขึ้น เมื่อผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม OpenStudio ได้ ก็จะสามารถนำไปฝึกใช้คำสั่งกับโปรแกรม EnergyPlus โดยตรง หรือโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานอื่นๆ ได้ไม่ยาก

 

หลักสูตร

การใช้โปรแกรม EnergyPlus เบื้องต้นในการสร้างแบบจำลองการใช้พลังงานในอาคาร ตั้งแต่การขึ้นโครงสร้างอาคาร การป้อนข้อมูลวัสดุ คน อุปกรณ์ แสงสว่าง ตารางการใช้งานอาคาร ข้อมูลระบบปรับอากาศ ตลอดจนการเรียกดูผลลัพธ์จากโปรแกรม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของกระบวนการทำงานและวิธีการวิเคราะห์ของโปรแกรมจำลองการใช้พลังงาน
  2. สามารถใช้งานโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานเบื้องต้นได้
  3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการออกแบบอาคาร เพื่อลดขั้นตอนการคำนวณทางทฤษฏี และเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องนำมา

– คอมพิวเตอร์

2.1+ GHz Intel™ processor

4GB RAM

500MB of available hard-disk space

3D-class video card with 512MB

3-button, scroll-wheel mouse

– ต้องลงโปรแกรมเหล่านี้ในช่วงต้นของการบรรยาย

EnerguPlus 8.4

OpenStudio 1.10

Google SketchUp 2016

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08:00-09:00         ลงทะเบียน

09:00-10:00         ผู้เข้าอบรมลงโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ EnergyPlus 8.4, OpenStudio 1.10 และ Google SketchUp 2016

10:00-10.45         ประวัติที่มาของโปรแกรม EnergyPlus และหลักการทำงานของโปรแกรม

10.45 – 11.00  รับประทานของว่าง

11:00-12:00         การขึ้นโครงสร้างอาคาร โดยใช้รูปร่างอาคารอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Google SketchUp

12:00-13:00         พักรับประทานอาหาร

13:00-14:45         การป้อนข้อมูลวัสดุกรอบอาคาร คน อุปกรณ์ แสงสว่าง และตารางการใช้งานอาคาร

14.45-15.00  พักรับประทานของว่าง

15:00-16:00         การป้อนข้อมูลระบบปรับอากาศประเภทต่างๆ เช่น Split Type, Water-cooled Chiller, Air-cooled Chiller และระบบ VRF

16:00-16:30         การดูค่าแสดงผลจากโปรแกรม

 

คณะวิทยากร

วิทยากร
– ผศ.ดร. ทสพล เขตเจนการ
– นายวรวิช ปิ่นปิติ

วันที่จัด

31/08/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร