รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2564  
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารงานทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึง  การวางกลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการ  การออกแบบ และการนำเอาเครื่องมือและระบบต่างๆ  มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น  เช่น   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอีกหลายอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดังนั้น  ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกคนจนถึงผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลย  ว่าจะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น   เพื่อความอยู่รอดในการบริหาร  รวมไปถึงทำให้สินค้าที่ผลิตมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขันให้ได้

วัตถุประสงค์      

-จะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ

สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง การบริหารและการจัดการ

ให้เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ

ได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพัน์ 2564

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          บรรยายหัวข้อ

-ประวัติของการบำรุงรักษา

-10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ  World Class

-วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

-โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-กรณีศึกษา (1)

-ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา

-เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร

-การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน

-กรณีศึกษา (2)

-การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา

-กรณีศึกษา  (3)

-การปรับปรุงการลดต้นทุน

-การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

-การนำระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบำรุงรักษา

วันอาทิตย์ 28 กุมภาพัน์ 2564

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.          บรรยายหัวข้อ

-การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม่

-กรณีศึกษา  (4)

-การเตรียมข้อมูล

-การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา

-การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง

-การออกแบบ Check Sheet

-การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบำรุงรักษา

-เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-กรณีศึกษา  (5)

-Why – Why Analysis

-Kaizen

-กลยุทธ์สู่ Zero breakdown

-การวิเคราะห์ 6  M และ SWOT Analysis

-กรณีศึกษา  (6)

-ปิดการอบรม

คณะวิทยากร

อ.จุมพล  เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)  /IBM  Storage Product Thailand

Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)

มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี

และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

27/02/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม, วิศวกร, หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครื่องจักร, PM และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร