รหัสอบรม:

การฝึกอบรม เรื่อง Travel Demand Forecast Model in Japan

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

เวลา 09.30-16.30  น. ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.)

ร่วมกับ   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (extended Bangkok Urban Model : eBUM) สำหรับใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางสำหรับใช้วางแผนระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สนข. JICA และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) จึงกำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง Travel Demand Forecast Model in Japan แก่ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางสำหรับใช้วางแผนระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศญี่ปุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในประเทศไทยได้ในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดกำหนดการเอกสารใบสมัคร

งรายละเอียดเอกสารแนบ   ขอบคุณค่ะ

 

 

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

02/08/2018

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ_travel-demand.pdf