รหัสอบรม:

การฝึกอบรม เรื่อง

“การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 11

วันอังคารที่ 17 มีนาคม  พ.ศ.2563  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันงานออกแบบได้พัฒนาไปถึงขั้นการเขียนแบบ สามมิติ ที่เรียกว่า BIM (Building Information Modelling) สามารถบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบได้ ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลในงาน Cost Management เช่นการจัดหมวดหมู่ปริมาณและราคาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ หรือเพื่อการสื่อความหมายในแต่ละประเทศที่มีวัฒนธรรมการก่อสร้างที่แตกต่างกัน โดยมาตรฐาน NRM ของ RICS ได้แนะนำให้เขียน BOQ โดยการกำหนดรหัสในทุกรายการ (Codification bill of quantities)

มาเรียนรู้พื้นฐานรหัสประเภทต่าง ๆ ในงาน Cost Engineering ที่ใช้งานในระดับสากล ในระบบของสหรัฐอเมริกา ระบบของอังกฤษ และระบบของ วสท. ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน รวมทั้งระบบ ICMS ซึ่งเป็นระบบที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษประกาศจะใช้ร่วมกันเพื่อความเข้าใจด้านราคาที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้

  1. หลักการของรหัสประเภทต่าง ๆที่ใช้ในงาน Cost Engineering ในระดับสากลทั้งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ รวมทั้งรหัสของ วสท.
  2. รหัสสามประเภทที่สามารถทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถรายงานได้ว่ามันคือ “อะไร” “อยู๋ส่วนไหนของอาคาร” และ “อยู่ที่ไหน” พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ตามวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบไทย ๆ ที่สามารถกำหนดตำแหน่งของงานได้ ทำให้สะดวกในการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่นการเขียน Construction Schedule, การเบิกจ่ายเงินงวด รวมทั้งการบริหารจัดการงานเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการทำงานร่วมกับ BIM
  3. เทคนิคการปรับรหัส (Mapping) เพื่อการใช้รหัสหลาpรหัสทำงานร่วมกัน
  4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้รหัสหลายรหัสให้ทำงานร่วมกัน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17-03-63

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)

  1. ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
  2. รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
  3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
  4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT

มายเหตุ :  พักรับประทาน ชา – กาแฟ  เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

คณะวิทยากร

  1. นายสุชิน สุขพันธ์                    นายเสรี  ลิ่มนววงศ์              3.     นายจักรกริช  ธิติโสภี

วันที่จัด

17/03/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-MULTI-COST-CODE-รุ่นที่-11.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร