รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร

สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 2/2563

วันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2563 (เสาร์-อาทิตย์)

ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
 3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
 4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
 5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
 6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
 3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.                                  4,300   บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         4,800   บาท

(อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662

หมายเหตุ   รายชื่อใน web site เป็นรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางอีเมลล์ และ Fax สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่   02-184-4600 ต่อ 510  คุณรุ่งลาวรรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17-10-63

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             การทำความเข้าใจงบการเงิน

–     งบดุล           –   งบกำไรขาดทุน           –   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวิเคราะห์งบการเงิน

–     วิเคราะห์แนวโน้ม              –     วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.             การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

 • สมรรถภาพในการหากำไร
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว
 • ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร
17-10-63

09.00 – 12.00 น.             การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
 • การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

 • งบประมาณระยะสั้น –  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น.             งบประมาณเงินสด

 • การวางแผนและควบคุมกำไร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

คณะวิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วันที่จัด

17/10/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การบัญชีบริหาร-2-2563.pdf