รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร

สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ.2562 (เสาร์-อาทิตย์)

ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

 

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
 3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
 4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
 5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
 6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

วิทยากร     อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.                                  4,300   บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         4,800   บาท

(อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
19/10/62

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.             การทำความเข้าใจงบการเงิน

–     งบดุล           –   งบกำไรขาดทุน           –   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวิเคราะห์งบการเงิน

–     วิเคราะห์แนวโน้ม              –     วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.             การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

 • สมรรถภาพในการหากำไร
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว
 • ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร
20/10/62

09.00 – 12.00 น.             การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
 • การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

 • งบประมาณระยะสั้น –  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น.             งบประมาณเงินสด

 • การวางแผนและควบคุมกำไร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

คณะวิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วันที่จัด

19/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การบัญชีบริหาร-3-2562.pdf