รหัสอบรม:

กำหนดการ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability”

 วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา 09:00 – 16:00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.

 จัดโดย

คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย               ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

DHI – The expert in WATER ENVIRONMENTS

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ Thailand 4.0 โดยมีนโยบายมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหลังจากประเทศประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554 จากนั้นมา รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดำเนินงานหลัก คือ การพัฒนาคน และเทคโนโลยี ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความร่วมมือและการสังเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ทั้งของภาครัฐ เอกชน ทั้งในและนอกประเทศ อันนำพาไปสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ มีบทบาทสำคัญมากในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การพยากรณ์ การติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DHI ซึ่งเป็นสถาบันที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ประเทศเดนมาร์ก ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการขึ้นในวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สนใจ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติของผู้เข้าร่วมการอบรมในด้านการพัฒนาแบบจำลอง และสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะการใช้งานแบบจำลองที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้พัฒนาองค์กร อันมีส่วนช่วยให้การพัฒนางานแหล่งน้ำของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการพัฒนาแบบจำลองด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาแบบจำลองต่างๆ และการใช้งานของแบบจำลองให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและรูปแบบการศึกษาโครงการต่างๆ ในพื้นที่อย่างแท้จริง
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดทัศนคติที่ดีต่องานศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และสามารถขยายผลที่ได้รับจากจากการสัมมนาไปพัฒนางานให้เกิดความเชี่ยวชาญในหน่วยงานตามภารกิจด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย และการจัดการชายฝั่ง

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะอุนกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ DHI

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/06/2018

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิก วสท. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลทั่วไป นิสิต-นักศึกษา

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการสัมมนาวิชาการ_DHI.pdf