รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ  (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 18-19-20 เมษายน 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

 

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากหลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและควบคุมงาน และการปิดโครงการ

นอกจากได้ความรู้ในการบริหารโครงการในรายละเอียดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้บริหารโครงการ และตัวอย่างและแม่แบบ (templates) ของเอกสารที่ใช้ในโครงการไปด้วยเพื่อนำไปใช้งานจริง หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้งาน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานบริหารโครงการได้เรียนรู้ในรายละเอียดของวิธีบริหารโครงการในแต่ละขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์บริหารโครงการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน หรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

 • วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ (Project life Cycle)
 • การจัดทำโครงการ (Project Initiation)
  • โครงการของเอกชน
   • การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
   • การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)
  • โครงการของรัฐ
 • การวางแผนโครงการ
  • การทำแผนบริหารโครงการ
  • การทำแผนบริหารขอบเขตโครงการ
  • การรวบรวมความต้องการ
  • การกำหนดขอบเขตโครงการ
  • การสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure – WBS)
  • การทำแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน
  • การระบุกิจกรรม
  • การจัดลำดับกิจกรรม
  • การประเมินทรัพยากร
  • การประเมินเวลา
  • การทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • การระบุความเสี่ยง
  • การทำ Qualitative Risk Analysis
  • การทำ Quantitative Risk Analysis
  • การทำแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง
  • การพัฒนาตารางเวลาดำเนินงาน
  • การทำแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การทำแผนบริหารการสื่อสาร
  • การทำแผนบริหารคุณภาพ
  • การทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • การทำแผนบริหารต้นทุนโครงการ
  • การประเมินต้นทุนโครงการ
  • การกำหนดงบประมาณ

 

 • การดำเนินงานโครงการ
  • การจัดหาทีมงาน
  • การพัฒนาทีมงาน
  • การบริหารทีมงาน
  • การดำเนินกิจกรรมตามแผน
  • การดำเนินกิจกรรม QA
  • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การบริหารการสื่อสาร
  • การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การติดตามและควบคุมโครงการ
  • การติดตามและควบคุมงาน
  • การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
  • การ validate scope
  • การควบคุมขอบเขตงาน
  • การควบคุมตารางเวลาดำเนินงาน
  • การควบคุมต้นทุน
  • การควบคุมคุณภาพ
  • การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การบริหารความเสี่ยง
 • การปิดโครงการ
  • การปิดโครงการหรือเฟส
  • การปิดการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

คณะวิทยากร

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4

 คุณพีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันที่จัด

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ-รุ่นที่4-1.pdf