รหัสอบรม:

สมัครอบรม
https://forms.gle/E6659GsfRNEuHDiLA

 

โครงการอบรม
การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses)
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผ่าน  6  หน่วย  อบรมและสอบไม่ผ่าน 4.5 หน่วย

หลักการและเหตุผล

ตามที่สภาวิศวกรได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และ ระดับภาคีพิเศษ ตามความสามารถ ประสบการณ์และความรู้ในงานควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8 สาขา คือ เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศ ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ การจัดการพลังงาน และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีผลให้วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพทุกระดับจะต้องทบทวนความรู้ให้พร้อมอยู่เสมอ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรจะต้องมีความรู้ การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการสอบเลื่อนขั้นตามที่สภาวิศวกรกำหนด จึงจัดให้มีโครงการอบรม

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) ผู้อบรมสามารถเลือกหมวดวิชาที่จะอบรมตามสาขาที่ถนัดและสนใจได้ตามตามวันและเวลาของหมวดวิชานั้น โดยการอบรมแบ่งเป็น 6 หมวดวิชา ตามโปรแกรมดังต่อไปนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

วิทยากร
คณะวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

20/11/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

25102021-me-mini-courses-program-3.pdf