รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร การทบทวนความรู้
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 7)
หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ
29 ตุลาคม  2566
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
(สมัครอบรมคลิกที่นี่)
จัดโดย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU 108 หน่วย)

อบรมและสอบผ่าน  12  หน่วย/รายวิชา  อบรมและสอบไม่ผ่าน 6 หน่วย/รายวิชา

ตามที่สภาวิศวกรได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และ ระดับภาคีพิเศษ ตามความสามารถ ประสบการณ์และความรู้ในงานควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8 สาขา คือ เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน หม้ออัดอากาศหรือหม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศ ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ การจัดการพลังงาน และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีผลให้วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพทุกระดับจะต้องทบทวนความรู้ให้พร้อมอยู่เสมอ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรจะต้องมีความรู้ การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการสอบเลื่อนขั้นตามที่สภาวิศวกรกำหนด จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 ผู้อบรมสามารถเลือกหมวดวิชาที่จะอบรมตามสาขาที่ถนัดและสนใจได้มากกว่าหนึ่งวิชา ตามตามวันและเวลาของหมวดวิชานั้น โดยการอบรมแบ่งเป็น 6 หมวดวิชา ตามโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • วิชาที่ 1 หมวดที่ 1 เครื่องจักรกล 30 เม.ย. 66*
  ME-MC01 ปั่นจั่น (Crane) (นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์)
  ME-MC02 ลิฟต์และบันไดเลื่อน นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
 • วิชาที่ 2 หมวดที่ 2-1 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 21 พ.ค. 66*
  ME-BR เครื่องกำเนิดไอน้ำ ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
 • วิชาที่ 3 หมวดที่ 2-2 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 18 มิ.ย. 66*
  ME-FN เตาอุตสาหกรรม – รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข
  ME-PV ภาชนะรับแรงดัน – นายสมยศ ใจมูล
 • วิชาที่ 4 หมวดที่ 3-1 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น 30 ก.ค. 66*
  ME-AC01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ – นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์
 • วิชาที่ 5 หมวดที่ 3-2 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น 27 ส.ค. 66*
  ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น – ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
 • วิชาที่ 6 หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ 24 ก.ย. 66*
  ME-PP01 ท่อน้ำและการติดตั้ง – รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
 • วิชาที่ 7 หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ 29 ต.ค. 66*
  ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ – รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
 • วิชาที่ 8 หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 12 พ.ย. 66*
  ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม – นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา
 • วิชาที่ 9 หมวดที่ 6 การจัดการพลังงาน 17 ธ.ค. 66*
  ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รศ.ดร.ประกอบ – สุรวัฒนาวรรณ

อัตราค่าสมัคร

 • สมาชิก วสท.                                                                         1,500    บาท/ท่าน
 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป               2,500    บาท/ท่าน

อัตราพิเศษสำหรับสมัคร 9 วิชา

 • สมาชิก วสท.                                                                         12,000    บาท/ท่าน (ปกติ 13,500 บาท)
 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป          20,000    บาท/ท่าน (ปกติ 22,500)

สมัครสมาชิกปีละ 350 ดาวโหลดเอกสารคลิก 

ติดต่อเจ้าหน้า  0 2184 4600 – 9 ต่อ 205 (เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์)

กำหนดการ

คณะวิทยากร

ประวัติวิทยากร Mini Mechanical Courses
นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประวัติ นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ คลิก

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

ประวัติ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

ประวัติ ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ คลิก

รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข

ประวัติ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข คลิก

นายสมยศ ใจมูล

ประวัติ นายสมยศ ใจมูล คลิก

นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์

ประวัติ นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ คลิก

ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ประวัติ ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ คลิก

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

ประวัติ รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง คลิก

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ประวัติ รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ คลิก

นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

ประวัติ นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา คลิก

รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

ประวัติ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คลิก

วันที่จัด

29/10/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ โทร 02 1844600 - 9 ต่อ 205
Email: admineit05@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

20.12.65-me-mini-courses-program-2.pdf