รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย  (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

รุ่นที่ 51 :  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ :

 

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้  อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน  มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้  ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น  ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ  ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

 

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร  ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ :

 

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.    มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364                                  รายการทดสอบ  เช่น

–  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

–  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

–  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance, …

–  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

–  อื่นๆ

–  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

–  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

 

 

13.15 – 13.45 น.    ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 – 14.45 น.     –  Power Quality analyzer

–  Grounding Measurement

–  IR Thermometer Principle & Application

15.00 – 16.30 น.     ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ

เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร  คุณธีระวัฒน์  หนูนาค

 

หมายเหตุ :       Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.

Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.

คณะวิทยากร

9/8/2561การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 51

วิทยากร :

² คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

² คุณธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์  จำกัด

² ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง, ผู้จัดการหน่วยธุรกิจวิสวกรรมและฝึกอบรม, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, วิศวกร ระดับ 11 ประจำผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด

09/08/2018

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ไม่ใช่สมาชิก วสท. บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารฯ-รุ่นที่50-51-แก้ไข-4-1.pdf