อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
20 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62

การสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการเทคนิคการควบคุมและปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน

ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี วิศวกรรมโยธา
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62

20-22/11/19 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 31

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62

การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)   รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62

22-23/11/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 4

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Electric Railway Traction Engineering Module

วันที่ 22-23 และ 29-30 พฤศจิกายน 2562  

โรงแรมทาวอินทาวน์ วสท
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า”

ณ ห้อง galleria ชั้น 2 โรงแรม s รัชดา วิศวกรรมโยธา
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62

23-24/11/19 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 22

ณ ห้องประชุม อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 6

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 5

อาคาร วสท.
26 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62

26-27/11/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 5

อาคาร วสท.
27 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง   ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้   รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
27 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้อง รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซีปาร์ค สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 21

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62

 กาศศึกษาดูงาน การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า

บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล
29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62

29/11/62 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 3 **ปิดรับสมัคร**

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
30 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 21

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62

12/12/19 โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่5

ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62

13/12/62 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 7

อาคาร วสท.
13 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 18

อาคาร วสท.
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

14-15/12/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 17

อาคาร วสท.
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

14-15/12/19 การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 15

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62

14/12/62 อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร (สาขาโยธา)

ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วสท
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 5 (เลื่อนเป็นวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

18-20/12/19 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 24

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 2 วันที่  19-20  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62

21-22/12/19 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 20

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
10 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63

10/01/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 4

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
17 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63

17/01/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 8

อาคาร วสท.
18 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63

18-19/01/20 การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคาร9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63

การอบรม เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63

หลักสูตรพัฒนาผู้ชำนาญการติดตั้ง เพิ่ม-ลด ความสูง ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ระดับ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. และที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด วิศวกรรมเครื่องกล
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

21/02/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 9

อาคาร วสท.
06 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63

6-28/03/2563 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 49

อาคาร วสท.
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63

13/03/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 5

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

15/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 6

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท