อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63

16/04/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.พระนครศรีอยุธยา (เลื่อนอบรมไม่มีกำหนด)

ณ ห้องประชุมแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
17 เม.ย. 63 - 18 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  23-24  เมษายน  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

24/04/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ศรีสะเกษ (เลื่อนอบรมโดยไม่มีกำหนด)

ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วสท
24 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

24/04/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วสท
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
28 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (เลื่อนอบรมไปวันที่ 8 ส.ค.63)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63

30/04/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.สงขลา *(เลื่อนอบรมโดยไม่มีกำหนด)**

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา วสท
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรม หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
07 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63

7-8/05/2563 การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 14

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63

08/05/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ชุมพร

ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จ.ชุมพร วสท
08 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)   รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 63 - 12 ก.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 (เรียนรวม 9 วิชา)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม    รุ่นที่ 31

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

15/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 6

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
15 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63

15-16/5/2563 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC (เดิมกำหนด 24-25 เมษายน 2563)

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 20

อาคาร วสท.
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการวางแผนภาษีสำหรับวิศวกรอิสระ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Site Safety) หลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan)

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 39

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63

20-23/5/2563การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 25

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 32

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
20 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63

20/05/2563การอบรมเรื่อง การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
21 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 15

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63

22/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วสท
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 8 (เลื่อนมาจากวันที่ 21 มีนาคม 2563)

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 23

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63

การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 3

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

29/05/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ราชบุรี

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารทวารวดี (หอสมุด) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี วสท
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 34

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

29-31/5/2563 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2563

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
30 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 มิ.ย. 63 - 05 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 9

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63

5-27/06/2563การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 50

อาคาร วสท. วสท
05 มิ.ย. 63 - 05 มิ.ย. 63

05/06/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วสท
06 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63

6-7/06/20 โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง” รุ่นที่ 16

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
06 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63

8-9/6/2563 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 25

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 14 (เลื่อนมาจากวันที่ 25-26 เมษายน 2563)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2563  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63

12-13/6/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 6 (เลื่อนมาจากวันที่ 18-19 เมษายน 2563)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12 (เลื่อนมาจากวันที่ 25-26 เมษายน 2563)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

13-14/06/20 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 14

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
17 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
19 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63

19/06/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.สุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุมหน้าทอน ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วสท
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2563

อาคาร วสท.
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 8 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63

การอบรม หลักสูตรแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 11

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
26 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63

26-27/06/2563 การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 9 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้   รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63

27-28/6/2563 Transmission and Distribution System

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 ก.ค. 63 - 02 ก.ค. 63

1-2/7/2563 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ก.ค. 63 - 03 ก.ค. 63

03/07/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วสท
09 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 23

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63

10-12/07/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 40

อาคาร วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 15

อาคาร วสท.
16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้งและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับทาวเวอร์เครน (Tower Crane)  รุ่นที่ 7
(Installation & Preventive Maintenance Technique of Tower Crane)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ WORKSHOP YARD WITH TOWER CRANE วิศวกรรมเครื่องกล
17 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

17/07/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 7

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง   พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  รุ่นที่ 6
(Facility Management Fundamental) 

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63

22-23/7/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ส.ค. 63 - 06 ส.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ส.ค. 63 - 07 ส.ค. 63

07/08/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 14

อาคาร วสท. วสท
08 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63

8-9/08/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
21 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 อาคาร วสท.
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

23/08/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 6

อาคาร วสท.
04 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 8

อาคาร วสท สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก
ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
18 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63

18/09/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 8

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

20/11/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 9

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท