อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

26/9/2561 หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ไฟฟ้าจากการใช้งาน  (26 กันยายน 2561)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
26 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ วิศวกรรมเครื่องกล
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

วสท วิศวกรรมเครื่องกล
28 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61

การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การฝึกอบรม การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วสท
03 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

3-6/10/2561 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 22

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ต.ค. 61 - 03 ต.ค. 61

การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 ต.ค. 61 - 05 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)” (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 5

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ต.ค. 61 - 04 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง“COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 9

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ต.ค. 61 - 05 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ.2561 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB)
รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ** เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2561 (พุธ-พฤหัสบดี)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
17 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61

การอบรม ทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)” (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่5

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2561

อาคาร วสท. วสท
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

โครงการอบรม “วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง (Railway Signalling for Engineers)”
วันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.

อาคาร วสท. วสท
21 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2561

อาคาร วสท. วสท
24 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61

การอบรมหลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ต.ค. 61 - 27 ก.ย. 61

โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้” รุ่นที่ 3

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา วสท
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35

อาคาร วสท. วสท
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 19

วสท วิศวกรรมโยธา
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61

26-28/10/2561การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)
รุ่นที่ 4/2561 : วันที่ 26,27,28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
26 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61

“การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จังหวัดภูเก็ต ฟรี!!

ณ ห้อง Dara Theater โรงแรมดารา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วิศวกรรมโยธา
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management
บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
31 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB)
รุ่นที่ 3 :วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561*** เลื่อนมากจากวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 **

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 พ.ย. 61 - 01 พ.ย. 61

โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมประเทศไทย ครั้งที่ 1
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมอุตสาหการ
07 พ.ย. 61 - 08 พ.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 วิศวกรรมเครื่องกล
09 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61

9-10/11/2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
16 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
17 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานในโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะงานซ้ำกัน

วสท
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 17

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
20 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61

การอบรม เรื่อง Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 5

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 28

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 29

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2

ห้องประชุมอาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 13

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
29 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 53

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
01 ธ.ค. 61 - 02 ธ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

ห้องประชุมอาคาร วสท
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61

โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 7

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
15 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 21

ห้องประชุมอาคาร วสท