อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
16 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
16 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64

16/06/2564 อบรมออนไลน์ ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ

อาคาร วสท.
17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

03/03/2564 อบรมออนไลน์ แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม ( ใช้โปรแกรม Zoom)

ห้องประชุม อาคาร วสท.
17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

17/06/2564 การสัมมนาออนไลน์เรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 21

อาคาร วสท.
17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

17/6/2564 การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานีไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80

วสท. (จัดออนไลน์) วิศวกรรมไฟฟ้า
18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64

19/06/64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 5 **คอนเฟิร์มจัดอบรม** (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 4

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64

*เลื่อนอบรมไปเดือนกันยายน* การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่2 (Key elements in construction engineering)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

อาคาร วสท.
22 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

หลักสูตรการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 14

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
23 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
24 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ
ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 7 (เลื่อนอบรมไม่มีกำหนด)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module2 : งานระบบป้องกันดิน

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

25/06/2564 ฟรีสัมมนาออนไลน์ กฎหมายใหม่ความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. 2564 (ใช้โปรแกรม zoom)

อาคาร วสท.
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64

26/6/2564 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64

โครงการอบรม ข้อแนะนำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2564

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64

26/06/64 การอบรมเรื่อง การใช้งานรถแบคโฮอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 1 (Safe Operation for Hydraulic Excavator) อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

27/036/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิง และพื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง (Construction Productivity Measurement and Improvement) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 ก.ค. 64 - 01 ก.ค. 64

งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
02 ก.ค. 64 - 03 ก.ค. 64

02-03/07/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 9 **เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ค. 64 - 02 ก.ค. 64

02/07/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 15

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
02 ก.ค. 64 - 02 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5  Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

3-4/07/2564 การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) **เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

อาคาร วสท.
03 ก.ค. 64 - 03 ก.ค. 64

การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 9

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 9 ใช้โปรแกรม Zoom

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 ก.ค. 64 - 06 ก.ค. 64

หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง” (เลื่อนมาจากวันที่ 11 พค.)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
07 ก.ค. 64 - 08 ก.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูง ด้วย Ms Project (Advanced) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
07 ก.ค. 64 - 08 ก.ค. 64

19-20/05/2564การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
07 ก.ค. 64 - 07 ก.ค. 64

7/07/2564 การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension 

อาคาร วสท วสท
09 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64

9-11/07/2564การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 45

อาคาร วสท.
09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64

09/07/2564 การอบรมเรื่อง เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64

13-14-07-2564 การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 2/2564

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64

สัมมนาออนไลน์ การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA1962 Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. ออนไลน์
15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64

หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” รุ่นที่2/2564

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
16 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64

16-17/07/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 4
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

16/07/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

21/05/64 การอบรมเรื่อง การใช้งานรถกระเช้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) วิศวกรรมเครื่องกล
17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64

17-18/07/2564การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) **เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

อาคาร วสท.
17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 14

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64

17/07/64 การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 (Course: Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form.) รุ่นที่ 2 **อบรมออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM**

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64

17/07/2564 อบรมออนไลน์เรื่อง ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม (ใช้โปรแกรม Zoom)

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64

17/07/2564 การอบรมออนไลน์เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพงานดินขุดโดยใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลิเมนต์ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
21 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
21 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 34

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5  Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64 วิศวกรรมเครื่องกล
24 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64

24-25/07/2564อบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4 ใช้โปรแกรม Zoom

อาคาร วสท.
31 ก.ค. 64 - 01 ส.ค. 64

การอบรมออนไลน์หลักสูตร การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
04 ส.ค. 64 - 05 ส.ค. 64

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 33

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ส.ค. 64 - 05 ส.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6  รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
04 ส.ค. 64 - 06 ส.ค. 64

04-06/08/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit Architecture Essential รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ส.ค. 64 - 08 ส.ค. 64

5-8/08/2564 การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
06 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64

06-07/08/2564 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพรบ.ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงปั้นจั่นฉบับใหม่ (Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7 ---หลักสูตรปรับปรุงใหม่---

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ส.ค. 64 - 08 ส.ค. 64

6-8/8/2564 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2564 ** รอคอนเฟิมส์สถานการณ์

ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์  (S Ratchada Leisure Hotel) ณ ห้องแกรนบอลรูม  ชั้น 2 วิศวกรรมไฟฟ้า
06 ส.ค. 64 - 08 ส.ค. 64

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
07 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64

07/08/2564 การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64

13-15/08/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit Structure Essential รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
14 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64

14-15/08/2564 การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อาคาร วสท.
14 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64

14/08/64 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) วิศวกรรมเครื่องกล
18 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64

หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
18 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 26

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64

20-21/8/2564 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64

21-22, 28-29/08/2564 การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
23 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64

23-25/08/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit MEP Essential รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
26 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64

หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
26 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64

26/8/2564 พื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า (สำหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64

การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ก.ย. 64 - 02 ก.ย. 64

1-2/09/2564 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 2/2564

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
02 ก.ย. 64 - 03 ก.ย. 64

2-3/09-2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ย. 64 - 02 ก.ย. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ก.ย. 64 - 04 ก.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 53

อาคาร วสท.
03 ก.ย. 64 - 03 ก.ย. 64

03/09/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 16

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
04 ก.ย. 64 - 05 ก.ย. 64

4-5/09/2564 การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อาคาร วสท.
04 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering) รุ่นที่3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 ก.ย. 64 - 08 ก.ย. 64

06-08/09/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ย. 64 - 07 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 13

10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 23

อาคาร วสท. วสท
11 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64

11-12/09/2564การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อาคาร วสท.
11 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อาคาร วสท.
16 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64

16-17/09/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Autodesk Inventor รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64

24/09/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 11

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
25 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2564

อาคาร วสท.
25 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX : เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
29 ก.ย. 64 - 02 ต.ค. 64

29-30/09&1-2/10/2564 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 27

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 16

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

29-30/10/2564การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

5/11/2564กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

05/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
06 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64

6-7/11-64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

26/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 12

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
01 ธ.ค. 64 - 02 ธ.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 4 วันที่  1-2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ