อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63

25/09/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 11 **ปิดรับสมัคร**

อาคาร วสท. วสท
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13  (เลื่อนเป็นวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563)

วิศวกรรมเครื่องกล
29 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

29-30/9/63การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) รุ่นที่ 5

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

หลักสูตรการอบรมเรื่อง
ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE  รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
30 ก.ย. 63 - 03 ต.ค. 63

30/9/63-3/10/63การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 26

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 2 (เลื่อนเป็นวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
01 ต.ค. 63 - 01 ต.ค. 63

หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “Advance Steel Fabrication Technology”

ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมโยธา
02 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 13 **คอนเฟิร์มจัดอบรม**

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

2-3/10/63การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 3/2563

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63

2-3/09/2020 การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 เลื่อนมาจากวันที่ 2-3 กันยายน 2563

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 10 (เลื่อนเป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2563)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 ต.ค. 63 - 07 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
06 ต.ค. 63 - 06 ต.ค. 63

06/10/63 อบรมและ Workshop "การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" จ.ศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วสท
07 ต.ค. 63 - 08 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ต.ค. 63 - 09 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ” รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
10 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 14

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 8

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 2/2563

อาคาร วสท.
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

17/10/2563การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
20 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

20-10-2563 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 56

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
28 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63

30/10/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 12 **ปิดรับสมัคร**

อาคาร วสท. วสท
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 41

อาคาร วสท.
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63

การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง : แนวคิดและการจัดการ (Construction Claim: Concepts and Management)

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

การอบรม หลักสูตรแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 พ.ย. 63 - 03 พ.ย. 63

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 14 

วิศวกรรมเครื่องกล
02 พ.ย. 63 - 02 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 พ.ย. 63 - 04 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 พ.ย. 63 - 04 พ.ย. 63

4/11/63 การศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Factory Visit: Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories) รุ่นที่ 10

ณ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ย. 63 - 07 พ.ย. 63

06-07/11/63 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)   รุ่นที่ 8 **เลื่อนไป 4-5 ธ.ค.63**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63

6-8/11/2563 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2563

ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel วิศวกรรมไฟฟ้า
07 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63

7-8/11/2563 การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 14

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
07 พ.ย. 63 - 07 พ.ย. 63

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 8 (เลื่อนมาจากวันที่ 16 กันยายน 2563)

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
07 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

ณ ห้องประชุม อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
12 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63

หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
14 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63

14/11/63การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามมาตรฐานสากล (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 16

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
14 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63

แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

อาคาร วสท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

20/11/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 8

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 21

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ รุ่นที่ 1 (SANITARY DRAINAGE AND VENTS) (อ้างอิงตามมาตรฐาน INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021)

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
23 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63

23-24/11/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 16

อาคาร วสท.
26 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 6 (เลื่อนมาจากวันที่ 20 สิงหาคม 2563)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม
หลักสูตร “รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

27/11/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วสท
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 35

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  40

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 3

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
02 ธ.ค. 63 - 03 ธ.ค. 63

2-3/12/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 21

อาคาร วสท.
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิงสำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ รุ่นที่ 1 (Standpipe Systems for Fire Protection for High Rise Buildings and Super High Rise Buildings.)

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
17 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  17-18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63

18-19/12/2563 แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63

การอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา