อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
09 ก.ค. 63 - 09 ก.ค. 63

9/07/2563การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 55 (เดิม 2 กค.63)

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 23

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63

10-12/07/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 40

อาคาร วสท.
10 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63

10/07/2020 การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63

การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข (เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) Module 3 : ปัญหาฐานรากและการแก้ไข  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

online ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
15 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 15

อาคาร วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63

การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบำรุง

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

17/07/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 6

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
17 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 1
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ศุกร์)

ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง   พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  รุ่นที่ 6
(Facility Management Fundamental) 

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63

โครงการอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
22 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63

22/07/2020 การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล
(Basic Design of Lifting Equipment) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63

29-30/07/2563 หลักสูตรอบรม ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
31 ก.ค. 63 - 01 ส.ค. 63

31/7/63-1/8/63การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 ส.ค. 63 - 02 ส.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ส.ค. 63 - 04 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ส.ค. 63 - 05 ส.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม    รุ่นที่ 31

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ส.ค. 63 - 07 ส.ค. 63

4-7/8/63 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ส.ค. 63 - 06 ส.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 ส.ค. 63 - 06 ส.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน
“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4 เพิ่มข้อกำหนดลิฟต์พนักงานดับเพลิงขนาดใหม่และการใช้งานตามร่างกฎกระทรวง

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ส.ค. 63 - 07 ส.ค. 63

07/08/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วสท
08 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 ส.ค. 63 - 08 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63

8-9/08/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 34

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 23

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
18 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63

18/08/63 อบรมและ Workshop "การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา" จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
18 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63

18-19/8/2563 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ชั้น 4 ห้อง 1 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
18 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63

21/08/2563การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 20

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

21-23/8/2563 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2563

โรงแรม เอสซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

23/08/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 6

อาคาร วสท.
24 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63

26-27/8/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ

ชั้น 4 ห้อง 1อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63

ลักสูตรการอบรมและสอบเรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
27 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  27-28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63

28/08/63 อบรมและ Workshop การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษและเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.สงขลา

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา วสท
28 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63

28-29/8/2563 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC (เดิมกำหนด 15-16 พฤษาภคม 2563)

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63

โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 8

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
31 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 25

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63

3-4/9/2563 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
04 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 8

อาคาร วสท สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 20

อาคาร วสท.
04 ก.ย. 63 - 05 ก.ย. 63

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน
(Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7 ---หลักสูตรปรับปรุงใหม่---

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก
ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63

4-20/09/63 การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 51

อาคาร วสท.
05 ก.ย. 63 - 05 ก.ย. 63

05/09/63 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  40

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
08 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63

8-9/9/2563 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความเป็นมืออาชีพ

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง
การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Site Safety) หลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan)

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
12 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามมาตรฐานสากล (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 8

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 33

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 15

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63

18/09/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 7

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63

การอบรมเรื่องการเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุ่นที่ 15

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63

23-24/9/2563 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63

การอบรม หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63

25/09/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 11 **ปิดรับสมัคร**

อาคาร วสท. วสท
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63

29-30/9/63การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) รุ่นที่ 5

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 10

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ต.ค. 63 - 08 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 2/2563

อาคาร วสท.
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

17/10/2563การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
28 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63

30/10/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วสท
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 41

อาคาร วสท.
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

การอบรม หลักสูตรแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
04 พ.ย. 63 - 04 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 พ.ย. 63 - 07 พ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)   รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
07 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63

7-8/11/2563 การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 14

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
18 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

20/11/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 8

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

27/11/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วสท
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 35

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  41

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล