อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65

28-29/6/2565 การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ)

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM รุ่นที่2

ณ ห้องสถาบัน BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
01 ก.ค. 65 - 03 ก.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 50 (ใช้โปรแกรม Zoom)

ผ่านระบบ Zoom วสท
01 ก.ค. 65 - 01 ก.ค. 65

1/7/2565 กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
01 ก.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” รุ่นที่ 1 (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2565)

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 ก.ค. 65 - 03 ก.ค. 65

1 - 3/7/2565 การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 25

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ค. 65 - 03 ก.ค. 65

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 27

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
05 ก.ค. 65 - 05 ก.ค. 65

05/07/2565 การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2565

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ก.ค. 65 - 07 ก.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 2

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 ก.ค. 65 - 08 ก.ค. 65

08/07/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 19

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 ก.ค. 65 - 08 ก.ค. 65

8/7/2565 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 11

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
08 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.ค. 65 - 09 ก.ค. 65

09/07/65 - ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 3

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65

การอบรมเรื่อง Excel สำหรับวิศวกรประมาณราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม รุ่นที่1 (เลื่อนมาจากวัน1-2 เมษายน 2565)

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
09 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13 (Zoom Online / Onsite)

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Inventor

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
16 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 2 (วิชาที่ 4 หมวดที่ 3 - 1 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management )

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
21 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 2 (วิชาที่ 9)
หมวดที่ 6 การจัดการพลังงาน
ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ME-EN02 การจัดการด้านพลังงาน

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
22 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

22-23/07/2565 การอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงปั้นจั่นฉบับใหม่ (Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7 --หลักสูตรปรับปรุงใหม่--

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65

การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท และผ่านโปรแกรม Zoom  วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

30/05/2565 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2 (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) **อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

โครงการอบรมหลักสูตร การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65

23-24/7/2565 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 46

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
26 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65

26-27/07/2565 Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65

29-30/07/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SuperMap iDesktop สำหรับผู้สนใจโปรแกรมระบบสารสนเทศ 3 มิติ ในงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
31 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 2 (วิชาที่ 8)
หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
05 ส.ค. 65 - 06 ส.ค. 65

5-6/8/2565 การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 3

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
06 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65

6-7/8/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
06 ส.ค. 65 - 06 ส.ค. 65

06/08/2565 อบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 ส.ค. 65 - 06 ส.ค. 65

06/08/2565 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
07 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 14

ผ่านระบบ Zoom วสท
08 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Fusion 360 Essentials (รุ่นที่ 1)

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
13 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่1/2565

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
18 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 5

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65

19/08/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 12

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
19 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 24

อาคาร วสท. วสท
20 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65

การอบรมอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 8

ผ่านระบบ Zoom วสท
20 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65

การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลและการป้องกันเสียงรบกวนในห้องปรับอากาศ

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
25 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

25-26/08/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Google Apps Script สำหรับงานออฟฟิศยุคใหม่" รุ่นที่ 1

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
26 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 7

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65

26-28/8/2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ รุ่นที่ 3

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์-กรุงเทพ ถ.รัชดา วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

30/08/2565 การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า (Basic Electrical for non-electrical engineer) รุ่นที่ 4 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 ส.ค. 65 - 01 ก.ย. 65

30/08/2565 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
02 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

02/09/2565-24/09/2565 ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56

ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
02 ก.ย. 65 - 03 ก.ย. 65

2-3/9/2565 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 16

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 6

ผ่านระบบ Zoom วสท
07 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

7-10/9/2565 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 29

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง พัฒนาทักษะในการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคาร รุ่น 2

ผ่านระบบ Zoom วสท
09 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

9-10/09/2565 อบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 2

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65

วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท และผ่านโปรแกรม Zoom  วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

10/09/2565 การอบรมเรื่อง เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 2 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย รุ่นที่ 5

ผ่านระบบ Zoom วสท
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 51 (ใช้โปรแกรม Zoom)

ผ่านระบบ Zoom วสท
16 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65

16-17/9/2565 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
17 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65

17/09/2564 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 16

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP ) รุ่นที่ 3

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
23 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65

23/09/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 20

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
01 ต.ค. 65 - 01 ต.ค. 65

01/10/2565 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 5 (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
08 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

8-9/10/2565 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 47

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
16 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 15

ผ่านระบบ Zoom วสท
21 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65

28-30/10/2565 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 39

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
29 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
04 พ.ย. 65 - 04 พ.ย. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 26

อาคาร วสท. วสท
05 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65

การอบรมอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 9

ผ่านระบบ Zoom วสท
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
12 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

12 - 13/11/2565 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 28

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
12 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65

23/09/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 21

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 52 (ใช้โปรแกรม Zoom)

ผ่านระบบ Zoom วสท
26 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 ธ.ค. 65 - 02 ธ.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 8

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
11 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย รุ่นที่ 6

ผ่านระบบ Zoom วสท
17 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65

17/12/2565 การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 2 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
18 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 7

ผ่านระบบ Zoom วสท