อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 64 - 27 ส.ค. 64

การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น

ออนไลน์ วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อาคาร วสท. ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
29 ก.ย. 64 - 02 ต.ค. 64

29-30/09&1-2/10/2564 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 27 ** ยกเลิก

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64

30/09/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร Infographic ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส” รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
02 ต.ค. 64 - 03 ต.ค. 64

2-3/10/64 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ รุ่นที่ 2 (SANITARY DRAINAGE AND VENTS) (อ้างอิงตามมาตรฐาน INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021)

online ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
06 ต.ค. 64 - 06 ต.ค. 64

06/10/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้วย Google Site รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
09 ต.ค. 64 - 09 ต.ค. 64

“ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ” รุ่นที่ 2 (อบรมออนไลน์)

10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. ออนไลน์ วสท
16 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64

16-17ตค64 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 16

online ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
16 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 5 ใช้โปรแกรม Zoom

อาคาร วสท.
16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม (ใช้โปรแกรม Zoom)

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ต.ค. 64 - 18 ต.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง (Construction Productivity Measurement and Improvement) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64

21-22/10/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง MIT App inventor รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
27 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

29-30/10/2564การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2564 ** ยกเลิก

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 47

อาคาร วสท.
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
03 พ.ย. 64 - 04 พ.ย. 64

โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 34

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

5/11/2564กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

05/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
06 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64

6-7/11-64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64

6-7/11/2564 อบรมออนไลน์เรื่อง EIT Mini Civil 5 วิชา คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) ใช้โปรแกรม Zoom

อาคาร วสท. ออนไลน์
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

26/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 11

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 ธ.ค. 64 - 02 ธ.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 4 วันที่  1-2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
04 ธ.ค. 64 - 04 ธ.ค. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมโยธา