อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
22 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 15

อาคาร วสท.
22 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62

หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก วสท
23 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management
บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 35

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen รุ่นที่ 12

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 26

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62

โครงการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง”

ห้องประชุมอาคาร วสท คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
02 มี.ค. 62 - 02 มี.ค. 62

2/3/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน ปี พ.ศ.2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
02 มี.ค. 62 - 02 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 มี.ค. 62 - 03 มี.ค. 62

พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มี.ค. 62 - 07 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
06 มี.ค. 62 - 08 มี.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 22

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 มี.ค. 62 - 08 มี.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 15 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 19

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร “การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
08 มี.ค. 62 - 08 มี.ค. 62

การอบรม การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
09 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 62

การอบรม “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง”

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
13 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62

13/03/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
13 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 16 จ.เชียงใหม่

โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 4

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35

อาคาร วสท. วสท
15 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62

15-16/3/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.ชลบุรี

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
16 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62

การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่1/2562

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 29

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
20 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 9

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
21 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่22

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

22-23/3/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.ภูเก็ต

โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G จ.ภูเก็ต วิศวกรรมไฟฟ้า
23 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 14

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
27 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62

การอบรม การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง   การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้อง รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซีปาร์ค สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 20

ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิศวกรรมโยธา
30 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62

30/3/2562การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 52

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
02 เม.ย. 62 - 02 เม.ย. 62

อบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 10

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 เม.ย. 62 - 06 เม.ย. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม. วิศวกรรมเครื่องกล
18 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62

อบรม เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 18

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
20 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร Mini Civil รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62

26-27/4/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
26 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 12

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม หลักสูตร "รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS"

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62

การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 19

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 พ.ค. 62 - 04 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
04 พ.ค. 62 - 05 พ.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 พ.ค. 62 - 05 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

8-11/5/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 23 : วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 17 จ.นครราชสีมา

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
09 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62

การสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019

10 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ   รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

อาคาร วสท.
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 18 (กรุงเทพฯ)

โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง   Welding Control ตาม ASME IX   รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 9

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน   (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain  อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD”  รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 54

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62

23-25/05/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดชลบุรี ปี 2562

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องราชนาวี ชั้น 2 จ.ชลบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 31

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

อบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
31 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62

31/5-1-6/2562การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
(ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 1/2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
01 มิ.ย. 62 - 01 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 มิ.ย. 62 - 02 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 มิ.ย. 62 - 02 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
07 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 47

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
14 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62

14-15/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยสุเทพ 2 ชั้น 1 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 11

วสท.
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

15-16-/6/62 อบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 9

อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน
( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62

19-20/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

22-23/6/2562การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System

ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 62 - 05 ก.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 20 จ.เชียงใหม่

โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 21 จ.ขอนแก่น

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 4

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 22 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

29-31/08/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ขอนแก่น ปี 2562

โรงแรม โฆษะ ห้องมงกฎเงิน ชั้น 2 จ.ขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
05 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 พ.ย. 62 - 03 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ