อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 67 - 02 มี.ค. 67

2/3/2567 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 5 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
03 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67

อบรมออนไลน์ เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง (รุ่นที่ 20)

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมความปลอดภัย
05 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67

5/3/2567 การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
07 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

*7-03-2567* การอบรมเรื่อง การประเมินสมรรถนะและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

8-9/3/2567 การอบรมเรื่อง การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

8-9/3/2567- (confirm จัดอบรม) - อบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 4

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน  เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) (รุ่นที่ 30) 

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
09 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

***9-03-2567*** การอบรมเรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ รุ่นที 4

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 มี.ค. 67 - 10 ก.พ. 67

โครงการอบรม ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

สถาบัน BIM วิศวกรรมโยธา
09 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

9/3/2667- การจัดการหนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้สินส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วสท
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

การอบรมหลักสูตร เตรียมความรู้ To be an API 570 Authorized Piping Inspector

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 66

11-14/3/2567 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

การอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า” รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
15 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67

15/3/2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 29

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
15 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

การอบรมเรื่อง หลักพื้นฐานที่สำคัญของงานโครงสร้างเหล็ก เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่1

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

15-17/03/2567 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) รุ่นที่ 1/2567

โรงแรม เอส รัชดาเลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง วิศวกรรมไฟฟ้า
16 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

16-03-2567 อบรมเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 9

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
17 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

17/3/2567-การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 15

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 10

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมความปลอดภัย
20 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารวรรณสรณ์ (แยกพญาไท 35) วิศวกรรมความปลอดภัย
20 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

*20-21/03/2567* การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

โครงการอบรมเรื่อง การควบคุมงานตอกเสาเข็มและทำเสาเข็มเจาะ และการควบคุมงานการก่อสร้างถนน

ณ ห้องประชุม slope อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก วิศวกรรมโยธา
21 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

โครงการอบรมและดูงาน หลักสูตร การบริหารโครงการและการจำลองกระบวนการก่อสร้าง โดยใช้แนวคิดแบบลีน [Project management and construction-process simulation using lean concepts]

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
23 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

23 - 24 มีนาคม 2567 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 32

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
26 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ด้วย Ms Project รุ่นที่ 2

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
27 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 20

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
28 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

โครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบและแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม รุ่นที่ 10

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
28 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

สัมมนาเรื่อง “การออกแบบหลังคาเหล็กโครงข้อหมุนโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method) และกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566”

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
28 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

28/3/2567 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1

ณ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดสงขลา วิศวกรรมเครื่องกล
28 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

28-29/03/2567 อบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 18

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP ) รุ่นที่ 6

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
30 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
31 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

31/3/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 2)
หมวดที่ 2-1 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-BR เครื่องกำเนิดไอน้ำ ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
03 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67

อบรมออนไลน์เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
03 เม.ย. 67 - 03 เม.ย. 67

3/04/2567 การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
05 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67

5/4/2567 อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 58

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
20 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

การอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าชานเมือง” และ ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (รุ่นที่ 1 )

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
20 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

20-21/4/2567 การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 21

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
24 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

24-25/04/2567 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น 1/2567

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
25 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

*25-04-2567* การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพและผลตอบแทนการลงทุน การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
25 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

***25-04-2567*** การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 3

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

อบรมออนไลน์เรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM รุ่นที่ 3

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
26 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

***26 เม.ย. 67*** การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 3

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

26/4/2567 อบรมเรื่อง ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 4 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

27-28/4/2567- Confirm จัด - อบรมหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศสำหรับโรงพยาบาล” รุ่นที่ 1

ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

27/4/2567 อบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

28/4/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 3)
วิชาที่ 3 หมวดที่ 2-2 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-FN เตาอุตสาหกรรม - รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข
ME-PV ภาชนะรับแรงดัน - นายสมยศ ใจมูล

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

7-9/05/67 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 39

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

10-12/05-2567 การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2567

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
11 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

(Confirm จัดอบรม) 11-12/5/2567-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 7

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

11/5/2567 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 19

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

การอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 14

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมความปลอดภัย
12 พ.ค. 67 - 12 พ.ย. 66

12/5/2567-การวัดและควบคุมในภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

การอบรมเชิงการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 41

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

16-17/05/2567 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 3 (มาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษา ฉบับใหม่ล่าสุด)

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
16 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

16-17/05/2567 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 3 (มาตรฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษา ฉบับใหม่ล่าสุด)

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
17 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

17/5/2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 30

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
17 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

17/05/2567 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 62

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
18 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

18-19/05/2567 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 52

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
18 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

18-19/5/2567 อบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

20/5/2567 การอบรมเรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวิศวกร รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
24 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 66

24-25/5/2567 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่น 1/2567

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
25 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

25/5/2567 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

26/5/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 4)
หมวดที่ 3-1 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น
ME-AC01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
26 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

26/5/2567 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ NG ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

28/5/2567 การอบรมเรื่อง “การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 6 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

31/5/2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 17

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
08 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

8/6/2567 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

8-9/6/2567- โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 3 เลื่อนจาก (18-19/11/66)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

8-9/6/2567 Transmission and Distribution System

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

11-12/06/2567 การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2567

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
13 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

13-15/6/2567 อบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 27

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 มิ.ย. 67 - 06 ก.ค. 67

โครงการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ปี 2548 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 61

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

15-16 มิถุนายน 2567 วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

15-16/6/2567 การอบรมเรื่อง  พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค รุ่นที่ 11
(Facility Management Fundamental)

Zoom Online วิศวกรรมเครื่องกล
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

(Confirm จัดอบรม) 21-23/06/2567 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 42

Zoom Online วิศวกรรมเครื่องกล
21 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

21-22/6/2567 การอบรมเรื่อง แนวทางการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักก่อนเข้าไซต์งาน กรณีเครื่องจักรงานฐานราก รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

การอบรม เรื่อง  มาตรฐานการออกแบบทางหนีไฟ

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
29 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

การอบรม เรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
30 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

30/6/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 5)
วิชาที่ 5 หมวดที่ 3-2 ระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น
ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น - ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67

3-4/07/2567 Substation Equipment and Protective Relaying

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67

5/7/2567 อบรมออนไลน์เรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 7

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67

6/7/2567 การอบรมเรื่อง เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 4

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

6-7/07/2667-การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 10

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

13-14/7/2567 อบรมเรื่อง งานควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ เชิงบริหารสินทรัพย์และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
02 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

2-3/8/67 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 11

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วิศวกรรมเครื่องกล
03 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

3/8/2567 การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
04 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

4/8/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 6)
วิชาที่ 6 หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP01 ท่อน้ำและการติดตั้ง - รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

17/8/2567 การออกแบบ การเลือกใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

19-22/8/2567 การอบรมเรื่อง ผู้ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 9

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

23-24/8/2567 การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 6 ** เลื่อนเป็นวันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 (เดิมจะจัดวันที่ 22-23 มีนาคม 2567)

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
24 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

24/8/2567 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

24/8/2567 - ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 5 (จัดปีละ 1 ครั้ง)

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
25 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

25/8/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 6)
หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
30 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

30/8/2567 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 18

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

14-15/9/2567 การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 15 (Zoom Online)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

20-21/9/2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและเทคนิคการออกแบบลิฟต์ขนถ่ายวัสดุ รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

21-22/09/67 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
29 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

29/09/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 8)
หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
05 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

5/10/2567 การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รุ่นที่ 4

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
19 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

19/10/2567-การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลและการป้องกันเสียงรบกวนในห้องปรับอากาศ รุ่นที่ 3

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
26 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

26/10/2567 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 6 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
27 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

27/10/2567-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 4 (วิชาที่ 9)
หมวดที่ 6 การจัดการพลังงาน
ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล