อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 21

ห้องประชุมอาคาร วสท
19 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่12 (จ.เชียงราย)

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 11

วสท.
12 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 11

วสท.
15 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
17 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร  “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors)”

ณ ห้องรัชดา 2 (ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62

18-19/1/2019 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
19 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 3

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62

26/01/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รุ่นที่ 51

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
26 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62

การอบรม เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 13 จ.ขอนแก่น

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 ก.พ. 62 - 09 ก.พ. 62

8-9-02/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
09 ก.พ. 62 - 09 ก.พ. 62

โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus รุ่นที่ 2

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD”  รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 3

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62

15-02-2562 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

โรงแรม แมนดาริน ชั้น 5 ห้องแมนดาริน บี วิศวกรรมไฟฟ้า
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 30

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
23 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management
บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 35

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 มี.ค. 62 - 07 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
13 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62

13/03/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 1

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 4

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
23 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
08 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

8-11/5/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 23 : วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
09 พ.ค. 62 - 09 พ.ค. 62

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD”  รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
07 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 47

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
09 พ.ย. 62 - 10 ก.พ. 62

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 19

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล