ขอเชิญสมาชิก วสท. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ.2563-2565

 ด้วยคณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดวาระปี 2560-2563 จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับ วสท. ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมใหม่วาระปี 2563-2665 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิ่งหาคมของปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการตามขบวนการข้อบังคับ วสท. มาถึงขั้นตอนการประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ตามประกาศที่ 051/2562 และใบสมัครที่แนบ ในโอกาสนี้คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งตามประกาศมาสมัคร และขอเชิญชวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ตรวจสอบสถานภาพ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ถูกต้อง เพื่อสมาชิกจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการลงคะแนน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2184-4600-9 ต่อ 300 ฝ่ายทะเบียนสมาชิกได้ในวันเวลาราชการ หรือที่ www.eit.or.th