ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน

2.51 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿800.00

หนังสือ ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน His Majesty the Great Engineer นี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี แห่งการครองราชย์ จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระทัยใส่ใน “ทุกข์” ของพสกนิกร ทรงแจ่มแจ้งถึง “เหตุแห่งทุกข์” ทรงวินิจฉัย “วิธีการดับทุกข์” และพระราชทานแนวทางให้บุคคลผู้มีหน้าที่ไป “ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์”
พระราชกรณียกิจในการ “ดับทุกข์” หรือการแก้ไขปัญหาของพระองค์ล้วนอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติได้ โดยใช้หลักวิชาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และความรู้สึกนึกคิดของคนไทย และโดยใช้ตัวบุคคลที่เหมาะสม และมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จะใช้หลักวิชาในทางปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นพื้นฐาน
หลักวิชาอย่างหนึ่งที่ทรงใช้ก็คือ หลักวิชาทางวิศวกรรมหรือทาง “ช่าง” ที่ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
ด้วยพระปรีชาสามารถอันเกิดจากการศึกษา ฝึกฝน และทดลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาแหล่งน้ำ ป่าไม้ ดิน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของชาวชนบทซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนางานด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินให้สอดคล้องต่อการขยายตัวของเมืองและทรงเสนอแนะวิธีพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งระบบคมนาคมขนส่ง การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างเป็นระบบ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และที่สำคัญที่สุด ทรงปลูกฝังจิตสำนึกของความพอเพียงและการพัฒนาประเทศอย่างมีรากฐานและมีทิศทาง ทรงประสาน “การอนุรักษ์” วิถีชีวิตดั้งเติมและสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วควบคู่ไปกับ “การพัฒนา” เพื่อให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

จำนวน
-
+