แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับ วิศวกรใหม่

2.47 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿200.00

ราคาสมาชิก

฿200.00   ฿150.00

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำเอกสาร “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับวิศวกรใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก วสท. และวิศวกรใหม่ทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับวิศวกร กฎหมาย มาตรฐาน ความรู้พื้นฐานของแต่ละสาขาวิศวกรรม จรรยาบรรณวิศวกร คุณธรรม และจริยธรรมที่วิศวกรพึงมี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรมอย่างมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม วสท. คาดหวังว่าวิศวกรใหม่จะพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากหลักการที่ให้ไว้ใน “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับวิศวกรใหม่” โดยมีเป้าหมายต่อความสำเร็จในวิชาชีพ ด้วยตระหนักว่าความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด ตามปรัชญาของ วสท.ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตระหนักว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
-
+