เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง

2.50 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿100.00

ราคาสมาชิก

฿100.00   ฿75.00

ผู้จัดทำ “งื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง” ฉบับนี้ขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาเงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขทั่วไปซึ่งมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมโดยแพร่หลาย
เงื่อนไขสัญญาจ้าง ฉบับนี้โปรดสะท้อนความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นความเหมาะสมของเงื่อนไขทั่วไป เพื่อที่วิสซกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วสท. มีความสนมบรูร์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอบเขตของนี้หา เงื่อนไขสัญญาก่อสร้างมีดั่งนี้
1 ข้อกำหนดทั่วไป
2 การจัดการภายในโครงการ
3 ทรัพยากร
4 งานและคณภาพงาน
5 เวลา
6 ค่าจ้าง
7 ความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
8 การสั่งเปลี้ยนแปลงงาน
9 การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาอันเนื่องผลกระทบจากเหตุการณ์หรือพฤติาการณ์ไดๆ
10 การเลิกสัญยาและผลของการเงิกสัญญา
11 การระงับข้อพิพาท

สินค้าหมดแล้ว