วิศวกรรมความปลอดภัย :พื้นฐานของวิศวกร

2.45 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿280.00

ราคาสมาชิก

฿280.00   ฿210.00

หนังสือเล่มนี้มีอยู่ด้วยกัน 15 บทเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเกือบทั้งสิ้นโดยมิได้ครอบคลุมเอาเนื้อหาของการควบคุมหันตภับขนาดใหญ่ (Major Hazard Control) ไว้ด้วย บทที่ 1-9 นำเสนอในเรื่องหลักการและแนวคิดในการจัดการบทที่ 4 เป็นผลลัพธ์จากงานการให้คำปรึกษาแก่หน่วยธุรกิจแห่งหนึ่ง บทที่ 5 เป็นวิชาเอกของผู้เขียนซึ่งเชื่อในสมมติฐานที่ว่า การออกแบบสร้างระบบที่ปลอดภัยที่สุดในเชิง Hard-Ware เท่าใดก็ตามก็จะไม่ปลอดภัยถึง 100% ได้ เพราะองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือคน ซึ่งไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว โดยธรรมชาติ และส่วนที่บกพร่องของคนส่วนนี้ก็จะกลายเป็นสาเหตุสำคัญของความไม่ปลอดภัยทั้งหลาย การศึกษาวิจัยเรื่องความบกพร่องของคน (Human Error) ในการทำงานยังไม่เกิดขึ้นมากนักในประเทศไทย ผู้เขียนตั้งใจที่จะศึกาาเรื่องนี้ต่อไปเพราะเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะถูกความจำเป็นบังคับให้มีและใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ผู้เขียนไม่สงสัยในเรื่องเทคโนโลยี แต่การที่ผู้ออกแบบระบบเป็นชาวต่างชาติแล้วเอกามาให้คนไทยใช้งาน แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ก็จะต้องทำงานโดยใช้วัฒนธรรมไทยเพราะตนเองเป็นคนไทย ผู้เขียนมีสมมติฐานอีกข้อหนึ่งว่าระบบงานใด ๆ ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติของผู้ออกแบบเสมอ ดั้งนั้นความต้องการของผู้ออกแบบและสร้างที่จะให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน จึงน่าจะขัดแย้งกับพฤติกรรมการทำงานของผู้ใช้ บทที่ 10-15 มีเนื้อหาที่ลงลึกไปในรายละเอียดพอสมควร บทที่ 15 เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยที่ผู้เขียนรได้ทำร่วมกับนักวิจัยชาวเบลเยี่ยมโดยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Union) ผู้เขียนได้นำเอารายงานการเยี่ยมชมโรงงานหลายแห่งมาเรียบเรียงใหม่ และคัดเลือกเอาฉบับที่ดีที่สุดมา 3 ฉบับ จัดไว้ในภาคผนวกเพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาและผู้อ่าน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนไม่ได้ผนวกเอาเรื่องอันตรายจากหม้อน้ำและถังความดันเข้าไว้ในหนังสือด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะความเคารพที่มีต่อวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลหม้อน้ำและถังความดัน แม้ว่าผุ้เขียนจะเป็นวิศวกรเครื่องกลด้วยผู้หนึ่งก็ตาม แต่ก็อาจพูดได้ว่าประสบการณ์ในเรื่องนี้ยังน้อยอยู่นอกจากนี้ความเารพของผู้เขียนที่มีต่อศาตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี ผู้เป็นครูของผู้เขียนเมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว ยังมีอยู่มากมายจนไม่สามารถที่จะนำเอาเรื่องอันตรรายในงานก่อสร้างเข้ามารวมในหนังสือเล่มนี้ได้ แต่ขอแนะนำให้ผู้อ่านที่สนใจได้ติดตามงานของท่านศาสตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี ในเรื่องการวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข และเรื่องอันตรายจากการก่อสร้างที่จัดพิมพ์โดย วสท. ก็จะอำนวยประโยชน์ในการทำงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง

จำนวน
-
+