รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2

2.55 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿360.00

ราคาสมาชิก

฿360.00   ฿270.00

รวมกฎหมายการควบคุมอาคารเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ซึ่งจะประกอบด้วยกฎหมายเพิ่มเติมจาก (เล่มที่ 1) ที่ต้องใช้ในการควบคุมอาคารโดยตรง แต่อาคารบางชนิดหรือบางประเภทต้องขออนุญาตอีกต่างหาก เช่น การขออนุญาตที่สำนักผังเมือง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในเรื่องการค้าบางประเภทเป็นการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ การขออนุญาติที่สำนักการระบายน้ำ เกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการระบายน้ำฯ การขออนุญาติที่สำนักการโยธา (นอกเหนือจากกองควบคุมการก่อสร้าง) เกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตซ่อมหรือสร้างทางเท้า ฝังท่อระบายน้ำ และสร้างสะพาน การตัดคันหินทางเท้า การทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ เป็นอาทิ นอกจากนั้นยังได้นำเอาข้อกฎหมายซึ่งบางครั้งต้องอ้างถึงหรือถูกนำมาใช้ซึ่งมีผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาได้พยายามรวบรวมตั้งแต่พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนด ของกฎหมายทุกฉบับที่กล่าวถึงมาแล้วมารวมไว้เป็นหมวดหมู่

สินค้าหมดแล้ว