มาตาฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา

2.75 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿150.00

ราคาสมาชิก

฿150.00   ฿115.00

ผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ISBN
978-616-396-007-8
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5ก พ.ศ. 2562

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาการด้านวิศวกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสำคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือส่งเสริมการจัดทำ ตำรา คู่มือ และมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรมของไทย

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน ซึ่งมีเนื้อหาต่างจาก มอก. 2572-2555 การติดตั้งทางไฟฟ้า – ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่อ้างอิงตาม IEC 60364-7-712 Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems ซึ่งออกใช้งานเมื่อปี 2545 จึงอาจขาดเนื้อหาที่เพียงพอในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สำหรับมาตรฐานฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง การทดสอบก่อนใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของภาครัฐ

วสท. เห็นประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าวที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศด้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรี เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อไว้ใช้งานเอง ซึ่งนับวันต้นทุนในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จึงทำให้มีผู้สนใจที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มมากขึ้น

วสท. ขอขอบคุณที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยกันจัดทำจนสำเร็จ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

สินค้าหมดแล้ว