มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้

2.53 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

ราคาสมาชิก

฿250.00   ฿190.00

ผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้
ISBN
978-616-396-022-1

บทนำ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและนำทางไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งทราบถึงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินนี้ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉิน
มาตรฐานนี้กำหนดตามเกณฑ์อย่างต่ำของความปลอดภัย เพื่อให้มีการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้งานอาคารได้รับความปลอดภัยและสามารถระงับเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาแยกเป็นส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน พร้อมด้วยภาคผนวกที่แสดงตัวอย่างใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางติดตั้งต่ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วในการหนีภัยได้มากยิ่งขึ้น
วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานที่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
พ.ศ. 2561
สารบัญ
หน้า
ภาคที่ 1 นิยาม 1
ภาคที่ 2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 5
2.1 ขอบเขต 5
2.2 การเตรียมการและการจดบันทึก 5
2.2.1 การเตรียมการ 5
2.2.2 แผนผังอาคาร 5
2.2.3 การจดบันทึก 5
2.3 การให้แสงสว่างฉุกเฉิน 6
2.3.1 การให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย 6
2.3.2 การให้แสงสว่างสำรอง 7
2.4. ความส่องสว่างเพื่อการหนีภัย 7
2.4.1 ระดับความส่องสว่างขั้นต่ำ 7
2.4.2 ช่วงเวลาการส่องสว่าง 11
2.4.3 ความสม่ำเสมอของการส่องสว่าง 11
2.4.4 ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป 11
2.5. การออกแบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน 11
2.5.1 ทั่วไป 11
2.5.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง 12
2.5.3 การทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน 12
2.5.4 ความล้มเหลวของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 12
2.5.5 การเลือกใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 12
2.6. การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 13
2.6.1 ตำแหน่งติดตั้ง 13
2.6.2 ระยะห่างสูงสุดระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน 16
2.6.3 แสงบาดตาที่ทำให้เสียความสามารถในการมองเห็น
(disability glare) 35
2.7 แบตเตอรี่ 37
2.7.1 ชนิดของแบตเตอรี่ 37
2.7.2 ความจุของแบตเตอรี่ 37
2.8 ระบบการเดินสายและข้อกำหนดของวงจร 37
2.8.1 ทั่วไป 37
2.8.2 การเดินสายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต่อพ่วง 37
2.9 การตรวจสอบ 39
2.9.1 การติดตั้งใหม่ 39
2.9.2 การตรวจสอบราย 3 เดือน 39
2.9.3 การตรวจสอบรายปี 39
2.10 ใบรับรองและสมุดบันทึก 39
2.10.1 ใบรับรองการทำงานแล้วเสร็จ 39
2.10.2 สมุดบันทึก 40
2.10.3 สถานที่และการจัดเก็บเอกสารของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 40
ภาคที่ 3 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร 43
3.1 ขอบเขต 43
3.2 บทนิยาม 43
3.3 ข้อกำหนดทั่วไป 44
3.3.1 ข้อกำหนดของป้าย 44
3.3.2 ข้อกำหนดด้านการส่องสว่าง 50
3.3.3 ข้อกำหนดในการทำงาน 56
3.4 สภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ 56
3.4.1 ข้อกำหนดทั่วไปในการทดสอบ 56
3.4.2 การทดสอบด้านการส่องสว่าง 56
3.5 การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน และระยะห่าง 57
3.5.1 ความสูงของการติดตั้ง 57
3.5.2 ระยะห่างระหว่างป้ายทางออก 57
3.5.3 ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุด 59
3.5.4 การเดินสายและข้อกำหนดของอุปกรณ์โคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉินต่อพ่วง 59
3.6 การตรวจสอบ 60
3.6.1 การติดตั้งใหม่ 60
3.6.2 การตรวจสอบราย 3 เดือน 60
3.6.3 การตรวจสอบรายปี 61
3.7 ใบรับรองและสมุดบันทึก 61
3.7.1 ใบรับรองการทำงานแล้วเสร็จ 61
3.7.2 สมุดบันทึก 61
3.8 สถานที่และการจัดเก็บเอกสารของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 62

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก หน้า
ภาคผนวก ก การวัดความส่องสว่างในระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 63
ภาคผนวก ข รายละเอียดและข้อแนะนำเรื่องระบบแบตเตอรี่ 67
ภาคผนวก ค ข้อแนะนำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ 71
ภาคผนวก ง ใบรับรองการทำงานแล้วเสร็จและใบรับรองการตรวจสอบและทดสอบ 83
ภาคผนวก จ ระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าภาวะฉุกเฉินสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ
ป้ายทางออกฉุกเฉินในพื้นที่ต่าง ๆ 97
ภาคผนวก ฉ การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมป้ายทางออกฉุกเฉิน 103
ภาคผนวก ช ระบบนำทางติดตั้งต่ำแบบเปล่งแสงสำหรับภาวะฉุกเฉิน 117

สารบัญตาราง
ตาราง หน้า
ตารางที่ 2.1 แนวทางการต้องการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากตัวอย่างห้องในรูปที่ 2.1 15
ตารางที่ 2.2 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A ที่
ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
17
ตารางที่ 2.3 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
18
ตารางที่ 2.4 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
19
ตารางที่ 2.5 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท D
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
20
ตารางที่ 2.6 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
21
ตารางที่ 2.7 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
22
ตารางที่ 2.8 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท B
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
23
ตารางที่ 2.9 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท C
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
24
ตารางที่ 2.10 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าฉุกเฉินประเภท D ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
25
ตารางที่ 2.11 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท E
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
26
ตารางที่ 2.12 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
30
ตารางที่ 2.13 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
31
ตารางที่ 2.14 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 0.5 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
33
ตารางที่ 2.15 ระยะห่างสูงสุด (เป็นเมตร) ระหว่างโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G
ที่ระดับความส่องสว่างมากกว่า 1 ลักซ์ ชนิดติดตั้งกับฝ้าเพดาน
34
ตารางที่ 2.16 ความเข้มส่องสว่างสูงสุดในแต่ละพื้นที่ 37
ตารางที่ 3.1 โคออร์ดิเนตสีของวัสดุโปร่งแสง 49
ตารางที่ 3.2 ขนาดของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 50
ตารางที่ 3.3 ขนาดของพื้นที่วัดความสว่าง 51
ตารางที่ 3.4 ตำแหน่งจุดวัดค่าความสว่างบนองค์ประกอบภาพสีเขียว 52
ตารางที่ 3.5 ตำแหน่งจุดวัดค่าความสว่างบนองค์ประกอบภาพสีขาว 54
ตารางที่ 3.6 ระยะห่างระหว่างป้ายสูงสุดของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 59

สารบัญรูป
รูป หน้า
รูปที่ 2.1 ส่วนต่าง ๆ ของการให้แสงสว่างฉุกเฉิน 6
รูปที่ 2.2 ระดับความส่องสว่างในแนวระดับที่พื้นในพื้นที่โล่งภายในอาคารที่ไม่มีทางหนีภัยที่ชัดเจน
8
รูปที่ 2.3 ระดับความส่องสว่างของทางหนีภัยที่กว้างไม่เกิน 2 เมตรในแนวระดับที่พื้น 9
รูปที่ 2.4 ระดับความส่องสว่างของทางหนีภัยที่กว้างเกิน 2 เมตรในแนวระดับที่พื้น 10
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการให้แสงสว่างบริเวณเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและพื้นที่เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
11
รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 13
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างห้องที่ต้องการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 15
รูปที่ 2.8 ลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท A ถึง E 29
รูปที่ 2.9 ลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท F 32
รูปที่ 2.10 ลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินประเภท G 35
รูปที่ 2.11 โซนที่ใช้ในการพิจารณาแสงบาดตาที่ทำให้เสียความสามารถในการมองเห็นสำหรับทางหนีภัยแนวราบ
36
รูปที่ 2.12 โซนที่ใช้ในการพิจารณาแสงบาดตาที่ทำให้เสียความสามารถในการมองเห็นสำหรับทางหนีภัยอื่น ๆ
36
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างองค์ประกอบของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 44
รูปที่ 3.2 องค์ประกอบภาพที่กำหนด 45
รูปที่ 3.3 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินที่ใช้องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น 46
รูปที่ 3.4 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินที่ใช้องค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น 47
รูปที่ 3.5 ขอบเขตตำแหน่งสีของสีเขียว และสีขาวของวัสดุโปร่งแสง 49
รูปที่ 3.6 ตำแหน่งจุดวัดค่าความสว่างบนองค์ประกอบภาพสีเขียว 53
รูปที่ 3.7 ตำแหน่งจุดวัดค่าความสว่างบนองค์ประกอบภาพสีขาว 55
รูปที่ 3.8 แสดงการติดตั้งป้ายทางออก 58
รูปที่ 3.9 การติดตั้งป้ายทางออกใกล้พื้นเสริมกับป้ายทางออกด้านบน 59

จำนวน
-
+