มาตรฐานระบบลิฟต์

2.54 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿550.00

ราคาสมาชิก

฿550.00   ฿415.00

ผู้แต่ง
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ISBN
978-616-396-033-7
ปีที่พิมพ์
สิงหาคม 2562

มาตรฐานระบบลิฟต์
Lifts Standard

ประกอบด้วยมาตรฐานจำนวน 3 เล่ม

– เล่มที่ 1 –
มาตรฐาน วสท. 032012-19: มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ
EIT Standard 032012-19: Passenger and Goods Passenger Lifts Standard

– เล่มที่ 2 –
มาตรฐาน วสท. 032012/F-19: มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง
EIT Standard 032012/F-19: Firefighters Lifts Standard

– เล่มที่ 3 –
มาตรฐาน วสท. 032012/B-19: มาตรฐานการทำงานของลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้
EIT Standard 032012/B-19: Behavior of Lifts in the Event of Fire

คำนำ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 ในทุกด้านทั้งภาคสังคม วิชาการ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม คณะกรรมการอำนวยการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 จึงมีมติให้คณะกรรมการวิชาการสาขาต่าง ๆ ของ วสท. นำมาตรฐานของสาขามาทำการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายทั้งประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทย โดยการจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่นี้ให้ทุกสาขาวิชาการนำคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้มาตรฐาน วสท. มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำมติดังกล่าวและให้ทำการทบทวนมาตรฐานระบบลิฟต์ฉบับเดิมที่ร่างตามมาตรฐาน EN 81-1:1998 มาจัดทำให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน EN 81-20 : 2014 ที่จะประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการใหม่ทั้งฉบับ ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานระบบลิฟต์ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ คณะกรรมการสาขาเครื่องกลจึงมีมติเอกฉันท์ให้นำมาตรฐานระบบลิฟต์ฉบับเดิมมาทำการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแก้ไขรหัสหนังสือ ชื่อมาตรฐานเป็นมาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ และเพิ่มคำว่า ไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มาตรฐานของไทยสามารถทำการเผยแพร่พร้อมกับการประกาศใช้ทางสากล
ในการจัดทำมาตรฐานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คณะทำงานร่างมาตรฐานฉบับนี้ จึงมีมติให้ทีมนักวิชาการจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ EN 81-20: 2014 Safety rules for the construction and installation of Lifts- Lifts for the transport of persons and goods part 20: Passenger and goods passenger Lifts โดยทีมนักวิชาการดังกล่าวประกอบด้วย
1. ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์
2. ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์
3. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ
อนึ่งในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ สภาวิศวกรได้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้รวมถึงผู้แทนจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กร สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือ ให้การชี้แนะ มอบข้อมูลและรูปภาพ ประกอบการดำเนินงานเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19
พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ ในการอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทยต่อไปาชูปถั
มภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมปรับอา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2560-2562

บทนำ

มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19 มีเนื้อหาจำนวน 8 บท เริ่มจากบทที่ 1 ถึง บทที่ 8 ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of Lifts- Lifts for the transport of persons and goods part 20: Passenger and goods passenger Lifts เป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจมาตรฐานการติดตั้ง และความปลอดภัย ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่าง คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว

การดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19 ได้นำ คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาของ วสท. ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ อนุกรรมการร่างมาตรฐาน (Draft Committee) ทำหน้าที่ร่างมาตรฐาน และการทำเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น วิศวกรที่ปรึกษา สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานเล่มนี้เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19 เล่มนี้ เป็นการแก้ไขใหม่ทั้งเล่ม จึงมีเนื้อหา ตัวอย่าง รูปภาพและรายละเอียดเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีสิ่งที่ตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม การแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป

ท้ายสุดนี้คณะผู้จัดทำมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-19 จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

คณะผู้จัดทำมาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ พ.ศ. 2562
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนำ (Introduction) 1-1
1.1 บทนำทั่วไป 1-1
1.2 วัตถุประสงค์ และความต้องการของมาตรฐาน 1-1
1.3 หลักการของมาตรฐาน 1-2
1.4 ข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐาน 1-2
บทที่ 2 ขอบเขตของมาตรฐาน (scope) 2-1
2.1 ระบบขับเคลื่อนที่ใช้ 2-1
2.2 ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง 2-1
2.3 มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุม 2-1
2.4 การใช้มาตรฐานกับลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ 2-2
2.5 อายุการใช้งานของลิฟต์ 2-2
2.6 ข้อแนะนำให้ใช้มาตรฐานเล่มนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา
และการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 2-2
บทที่ 3 กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (Normative References) 3-1
บทที่ 4 นิยาม และศัพท์เทคนิค (Terms and Definitions) 4-1
4.1 แผ่นกำบัง (apron) 4-1
4.2 เจ้าพนักงานด้านลิฟต์ (authorized person) 4-1
4.3 พื้นที่ใช้งานของห้องโดยสาร (available car area) 4-2
4.4 น้ำหนักปรับสมดุล (balancing weight) หรือมาตรฐานเล่มนี้ให้หมายถึงน้ำหนักถ่วงด้วย 4-2
4.5 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก (buffer) 4-2
4.6 ห้องโดยสาร (car) 4-3
4.7 ผู้ชำนาญการลิฟต์ (competent person) 4-6
4.8 น้ำหนักถ่วง (counterweight) หรือหมายถึงน้ำหนักปรับสมดุล 4-6
4.9 ลิฟต์แบบขับตรง (direct acting lift) 4-6
4.10 วาล์วควบคุมการเคลื่อนที่ลง (down direction valve) 4-7
4.11 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (drive control system) 4-7
4.12 ระบบป้องกันการเคลื่อนตัวด้วยไฟฟ้า (electrical anti-creep system) 4-7
4.13 วงจรความปลอดภัยทางไฟฟ้า (electric safety chain) 4-7
4.14 แรงดันขณะรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (full load pressure) 4-7
4.15 ลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ (goods passenger lift) 4-7
4.16 รางบังคับ (guide rails) 4-8
4.17 ความสูงส่วนบนของลิฟต์ (headroom or overhead) 4-8
4.18 ลิฟต์ไฮดรอลิก (hydraulic lift) 4-9
4.19 ลิฟต์แบบขับทางอ้อม (indirect acting lift) 4-10
4.20 ช่างติดตั้ง (installer) 4-10
4.21 เครื่องนิรภัยแบบหยุดทันที (instantaneous safety gear) 4-10
4.22 แม่แรง (jack) 4-11
4.23 กระจกนิรภัย (laminated glass) 4-11
4.24 การเข้าจอด (leveling) 4-11
4.25 ความถูกต้องขณะเข้าจอด (levelling accuracy) 4-11
4.26 เครื่องลิฟต์ (lift machine) 4-11
4.27 ห้องเครื่องลิฟต์ (machine room) 4-11
4.28 ชุดเครื่องลิฟต์ (machinery) 4-11
4.29 พื้นที่ระบบเครื่องลิฟต์ (machinery space) 4-11
4.30 การบำรุงรักษา (maintenance) 4-12
4.31 วาล์วทางเดียว (non return valve) 4-12
4.32 วาล์วป้องกันการไหลย้อน (one-way restrictor) 4-12
4.33 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (overspeed governor) 4-12
4.34 ผู้โดยสาร (passenger) 4-12
4.35 ก้านขัดเฟือง (pawl device) ถ้ามี 4-12
4.36 บ่อลิฟต์ (pit) 4-12
4.37 ลิฟต์แบบรอกกว้าน (positive drive lift includes drum drive) 4-12
4.38 การทำงานเริ่มต้น (preliminary operation) 4-12
4.39 วาล์วระบายแรงดัน (pressure relief valve) 4-12
4.40 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของลิฟต์ (programmable electronic system in safety related applications for lifts หรือ PESSRAL) 4-13
4.41 เครื่องนิรภัยแบบระยะหยุดแปรผันตามความเร็ว (progressive safety gear) 4-13
4.42 ห้องชุดรอก (pulley room) 4-13
4.43 น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด หรือพิกัดบรรทุก (rated load) 4-13
4.44 ความเร็วที่กำหนด หรือพิกัดความเร็ว (rated speed) 4-13
4.45 การปรับระดับการจอด (re-leveling) 4-13
4.46 การปฏิบัติการช่วยชีวิต หรือการช่วยเหลือ (rescue operations) 4-13
4.47 วาล์วจำกัดการไหล (restrictor) 4-13
4.48 วาล์วกั้น (rupture valve) 4-13
4.49 วงจรนิรภัย (safety circuit) 4-14
4.50 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (safety component) 4-14
4.51 เครื่องนิรภัย (safety gear) 4-14
4.52 ระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย (safety integrity level หรือ SIL) 4-14
4.53 เชือกลวดนิรภัย (safety rope) 4-14
4.54 วาล์วปิด (shut off valve) 4-14
4.55 แม่แรงทางเดียว (single acting jack) 4-14
4.56 โครงสาแหรก (sling) 4-14
4.57 เครื่องมือเฉพาะ (special tool) 4-14
4.58 ความแม่นยำในการจอด (stopping accuracy) 4-14
4.59 ลิฟต์แบบฉุด (traction lift) 4-14
4.60 แถบสายสัญญาณไฟฟ้าเคลื่อนที่ (travelling cable) 4-15
4.61 ใบรับรองการตรวจสอบ (type examination certificate) 4-15
4.62 การเคลื่อนที่ของห้องโดยสารโดยไม่ตั้งใจ (unintended car movement) 4-15
4.63 เขตการปลดล็อกประตู (unlocking zone) 4-15
4.64 ผู้ใช้งาน (user) 4-15
4.65 ปล่องลิฟต์ (well) 4-16
4.66 วิศวกรควบคุม (designated enginneer) 4-16
บทที่ 5 รายการความเสี่ยงอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards) 5-1
บทที่ 6 ข้อกำหนดความปลอดภัย และ/หรือ มาตรการป้องกัน
(Safety Requirements and/or Protective Measures) 6-1
6.1 เรื่องทั่วไป 6-1
6.2 ปล่องลิฟต์ ห้องเครื่องลิฟต์ และห้องชุดรอก 6-1
6.3 ประตูชั้นจอด และประตูห้องโดยสาร 6-29
6.4 ห้องโดยสาร น้ำหนักถ่วง และน้ำหนักปรับสมดุล 6-45
6.5 การแขวน การชดเชย และการป้องกันที่เกี่ยวข้อง 6-58
6.6 ข้อปฏิบัติในการป้องกันการเคลื่อนที่ลงอย่างอิสระ การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกิน
การเคลื่อนที่ของห้องโดยสารขณะที่ประตูปิดไม่สนิทและการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ 6-63
6.7 รางบังคับ 6-79
6.8 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก 6-85
6.9 ระบบเครื่องลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบ 6-87
6.10 การติดตั้งทางไฟฟ้าและส่วนประกอบ 6-103
6.11 การป้องกันไฟฟ้าผิดพลาด การวิเคราะห์ความผิดพลาด
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า 6-111
6.12 ระบบควบคุม-อุปกรณ์หยุดลิฟต์ชั้นปลายชุดท้ายสุด-ลำดับความสำคัญ 6-117
บทที่ 7 การทวนสอบความต้องการความปลอดภัย และ/หรือ มาตรการป้องกัน
(Verification of the Safety Requirements and/or Protective Measures) 7-1
7.1 เอกสารเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค 7-1
7.2 การตรวจสอบการออกแบบ 7-1
7.3 การตรวจสอบ และการทดสอบก่อนการนำไปใช้งาน 7-10
บทที่ 8 ข้อมูลสำหรับการใช้งาน (Information for Use) 8-1
8.1 เรื่องทั่วไป 8-1
8.2 คู่มือการใช้งาน 8-1
8.3 สมุดจดบันทึก 8-2
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายการกลอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า (list of Electric Safety Devices) ก-1
ภาคผนวก ข เอกสารข้อปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Technical Compliance Documentation) ข-1
ภาคผนวก ค การทดสอบ และการตรวจสอบตามระยะ การทดสอบ และการตรวจสอบภายหลังจากการปรับปรุงส่วนสำคัญหรือภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Periodic Exanimation and Test, Examination and Test after an Important Modification or after Accident) ค-1
ภาคผนวก ง พื้นที่ความปลอดภัยที่เครื่องจักรต้องการ (Machinery Spaces) ง-1
ภาคผนวก จ ความต้องการที่เกี่ยวกับอาคาร (Building Interface) จ-1
ภาคผนวก ฉ บันไดลงบ่อลิฟต์ (Pit Access ladder) ฉ-1
ภาคผนวก ช ขอบเขตงานระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย หรือผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้างรายอื่น ช-1
ภาคผนวก ซ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ระบบลิฟต์ ซ-1
ภาคผนวก ฌ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ฌ-1
ภาคผนวก ญ ตารางแปลงหน่วย ญ-1
ภาคผนวก ฎ การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา ฎ-1
ภาคผนวก ฏ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ฏ-1
ภาคผนวก ฐ การจัดลิฟต์และการจัดชั้นจอดลิฟต์ (Lift Arrangement and Stop) ฐ-1

จำนวน
-
+