มาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

2.52 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿350.00

ราคาสมาชิก

฿350.00   ฿260.00

มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2559 จึงมีมติให้คณะวิชาการสาขาต่าง ๆ ของ วสท. นำมาตรฐานของสาขามาทำการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้รุดหน้าประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานและการประกอบวิชาชีพของวิศวกรให้กับวงการวิชาชีพ และสังคมไทย โดยการจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่นี้ให้คณะวิชาการทุกสาขานำคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้มาตรฐาน วสท. มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลได้นำมติดังกล่าว และทำการทบทวนมาตรฐานเครื่องกลของ วสท. พบว่ามาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีการปรับปรุงและแก้ไขมาตามลำดับตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2518 การปรับปรุงครั้งที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544) และการปรับปรุงครั้งที่ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550) นับว่ามีการพัฒนามาเป็นระยะ ๆ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เล่มการปรับปรุงครั้งที่ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550) มาทำการปรับปรุงในมาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท ชึ่งยังมีความรู้และรายละเอียดเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน จึงให้คงรูปแบบของบทต่าง ๆ ไว้ทั้ง 9 บท แล้วให้เพิ่มความรู้เบื้องต้น และรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนความรู้ และแนวทางในการติดตั้งให้กับวิศวกรที่เริ่มประกอบวิชาชีพ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ และเพิ่มอีกหนึ่งบทที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บันไดหนีไฟ และการควบคุมควันไฟ รวมถึงการพิจารณาให้ใช้ ชื่อเดิมคือ มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพื่อการอ้างอิงในอนาคต และเพิ่มคำว่า ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พร้อมกำหนดรหัสใหม่เป็น มาตรฐาน วสท. 031001 ซึ่งจะพิมพ์ใน ปี พ.ศ. 2559
อนึ่งในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ สภาวิศวกรได้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กร สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือ ให้การชี้แนะ มอบข้อมูล และรูปภาพประกอบการดำเนินงานเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. 031001-59 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2559 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทยต่อไป

จำนวน
-
+