มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป

2.54 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

ผู้แต่ง
คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ISBN
978-616-396-021-4
ปีที่พิมพ์
ตุลาคม 2561

บทนำ

มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยมาตรฐานเล่มนี้ เป็นมาตรฐานเล่มที่ 1 ในมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 เล่ม ดังนี้
เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
เล่ม 3 ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
เล่ม 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่างๆ
การปรับปรุงครั้งที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2560 เป็นการปรับปรุง “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ฉบับ พ.ศ.2518 โดยแก้ไขชื่อใหม่เป็น “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตงานจากงานอาคารเพียงอย่างเดียว เป็นเพิ่มงานอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดการทั่วไป (เล่ม 1) ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว (เล่ม 2) เครื่องจักรและพื้นที่ผสมคอนกรีต, งานยกหรือเคลื่อนย้ายอาคาร, งานจัดจราจรและขนส่ง, กว้านและลิฟต์ (ลิฟต์ถาวร) (เล่ม 3) การทำงานในที่มีฝุ่นหรือละอองขนาดเล็ก, การทำงานในที่เกิดแรงกระแทก, การทำงานในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด และการทำงานก่อสร้างในลำน้ำและชายฝั่งทะเล (เล่ม 4)
มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป เป็นหนึ่งในมาตรฐาน 4 เรื่อง ที่แยกออกจาก “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” เดิม เล่ม 1 นี้ ถือเป็นเรื่องที่จัดทำขึ้นใหม่โดยคณะทำงานคาดหวังว่าจะช่วยให้สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการทั่วไปได้นำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยสำหรับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างด้วย
อนึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้แล้ว หากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. รับทราบด้วยเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานในโอกาสต่อไป
คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
ประจำปี 2560-2561
สารบัญ
มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป
หน้า
1.1 ระบบการจัดการความปลอดภัย 2
1.1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 3
คำนิยาม 5
1.1.2 ข้อกำหนดระบบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 7
1.1.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 24
1.1.4 ป้ายโครงการ 34
1.1.5 กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง 34
1.2 การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง 36
1.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป 36
1.2.2 การเก็บวัสดุประเภทท่อนไม้ 39
1.2.3 การเก็บวัสดุประเภทปูนซีเมนต์ ปูนขาว และวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นผง 40
1.2.4 การเก็บวัสดุประเภทอิฐ 41
1.2.5 การเก็บวัสดุประเภทแผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูป 42
1.2.6 การเก็บวัสดุประเภทเหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ 43
1.2.7 การเก็บวัสดุประเภทโลหะแผ่นและสังกะสี 44
1.2.8 การเก็บวัสดุประเภทท่อ 45
1.2.9 การเก็บวัสดุประเภททราย กรวด และหินย่อย 46
1.2.10 การเก็บวัสดุประเภทเสาเข็ม 47
1.2.11 การเก็บวัสดุประเภทสี 49
1.2.12 การเก็บวัสดุประเภทยางมะตอย และน้ำมันดิบ 52
1.2.13 การเก็บวัสดุประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 53
1.2.14 การเก็บ การเคลื่อนย้าย และการใช้วัสดุประเภทวัตถุไวไฟ 55
วัตถุระเบิด และวัตถุติดไฟง่าย
1.2.15 กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง 62

1.3 งานจัดการสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล 63
1.3.1 การจัดการโครงการทั่วไป 63
1.3.2 การรักษาความปลอดภัยโครงการ 65
1.3.3 การจัดผังการจราจรโครงการ 67
1.3.4 การดูแลความสะอาดและความมีระเบียบ 70
1.3.5 การเดินสายไฟและการให้แสงสว่าง 73
1.3.6 การจัดการขยะ 75
1.3.7 การจัดการสุขาภิบาล 75
1.3.8 กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง 77
1.4 งานเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย 78
1.4.1 เขตก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงาน 78
1.4.2 งานไฟฟ้าในงานก่อสร้าง 78
1.4.3 การป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้าง 80
1.4.4 การจัดทำรายงานและบันทึกอุบัติเหตุ 88
1.4.5 ความปลอดภัยในเขตงานก่อสร้าง (ป้าย และสัญลักษณ์) 89
1.4.6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์ในโครงการ 91
1.4.7 กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง 95

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก มาตรฐานสี และเครื่องหมายความปลอดภัย 96

จำนวน
-
+