มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (2557)

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿200.00

ราคาสมาชิก

฿200.00   ฿150.00

การปฏิบัติงานกับไฟฟ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีอันตราบสูง เนื่องจากไฟฟ้านั้นมองไม่เห็น การป้องกันอันตรายจึงต้องคาดการณ์ล่วงหน้าและป้องกันไว้ก่อน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทีค่เกี่ยวข้องจำเป้นต้องทราบวิธีการประเมินอันตราบจากไฟฟ้าและวิะีการป้องกันที่ถูกต้อง รวมทั้งสถานประกอบการต้องนำไปบังคับใช้และสนับสนุนอย่างจริงจัง ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือสนถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาง วสท. จึงได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าในสถานที่ทำงานนี้ขึ้นมา
มาตรฐานฯ ฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าอย่างแท้จริงเท่านั้น ผู้ใช้มาตรฐานฯ ควรใช้อย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ กรณีทีี่ไม่มั่นใจควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ เนื้อหาสาระสำคัญมีดังนี้
-ข้อปฏิบัติในการทำงานด้วยความปลอดภัย
-ข้อกำหนดการบำรุ่งรักษาที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
-ข้อกำหนดความต้องการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์พิเศษ
ฯลฯ

จำนวน
-
+