มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.49 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿120.00

ราคาสมาชิก

฿120.00   ฿90.00

ผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ISBN
978-616-396-028-3
ปีที่พิมพ์
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 มีนาคม 2562

บทนำ

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฉบับนี้ได้ปรับปรุงจาก มาตรฐาน วสท. 1006-32
การปรับปรุงในครั้งนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่มีอยู่ 4 ภาค เป็น 4 บทและได้เพิ่มบทที่ 3
การเขียนแบบตามมาตรฐาน มอก. และบทที่ 4 การจัดเรียงชุดของแบบและการตั้งชื่อแบบ รวมทั้งหมดเป็น 6
บท
การปรับปรุงครั้งนี้ได้อิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการเขียนแบบก่อสร้างซึ่งได้อิงมาตรฐาน
International Standard Organigation (ISO)
การจัดเรียงชุดของแบบและการตั้งชื่อแบบเป็นไปตามมาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียด
งานที่ควรมี มาตรฐาน วสท. 1022-51
การเขียนแบบผังองค์อาคารและการเขียนแบบรายละเอียดองค์อาคารได้อิง Standard Method of Detailing
Structural Concrete และ ACI Detailing Manual
ภาษาที่แสดงในแบบได้ใช้ทั้งสองภาษา แต่มีข้อแนะนำว่าหากเป็นงานขนาดเล็ก ซึ่งใช้ผู้รับจ้างระดับท้องถิ่น
ภาษาที่แสดงในแบบควรเป็นภาษาไทย หากเป็นงานขนาดกลางและขนาดใหญ่
ควรใช้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล
มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นข้อแนะนำในการเขียนแบบ
รูปที่แสดงเป็นการแสดงการเขียนแบบที่ถูกต้อง
รายละเอียดการเสริมเหล็กเป็นเพียงตัวอย่างซึ่งจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น
มิได้

คณะผู้จัดทำมาตรฐานฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและช่างเขียนแบบให้ป
ฏิบัติงานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กไปในแนวทางเดียวกัน
หากผู้ใช้มีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือพบข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งไปยังคณะผู้จัดทำเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายอนุชิต เจริญศุภกุล
ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ.ศ. 2561
สารบัญ

หน้า
บทที่ 1 ทั่วไป 1
1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 1
1.2 นิยามและสัญลักษณ์ 1
1.3 หน่วยวัด 4
บทที่ 2 การจัดเตรียมแบบและการเขียนแบบ 5
2.1 ขนาดของกระดาษเขียนแบบ 5
2.2 การจัดพื้นที่กระดาษเขียนแบบ 5
2.3 ระบบตารางอ้างอิง 12
2.4 มาตราส่วน 13
2.5 ความหนาและรูปแบบของเส้น 14
2.6 ตัวอักษรและตัวเลข 15
2.7 อักษรกำกับองค์อาคารและอักษรกำกับชื่อแบบ 16
2.8 การจัดเรียงลำดับแบบ 17
2.9 ข้อกำหนดประกอบแบบและข้อกำหนดพิเศษ 17
2.10 การแสดงแนวตัด การชี้พื้นที่ขยายรายละเอียดและการบอกชื่อรูป 18
บทที่ 3 การเขียนแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 19
3.1 กริด 19
3.2 มิติ 20
3.3 การให้หมายเลของค์อาคารโครงสร้าง 24
3.4 ระดับ 24
3.5 สัญลักษณ์ของเหล็กเส้น 26
3.6 วิธีการเขียนเหล็กเส้น 26
3.7 การระบุชนิด ขนาด จำนวนและระยะเรียงของเหล็กเส้น 28
บทที่ 4 การตั้งชื่อและระบบการให้เลขที่แบบ 31
4.1 การตั้งชื่อเลขที่แบบ 31
4.2 ระบบการให้เลขที่แบบ 31
บทที่ 5 การเขียนแบบผังองค์อาคาร 35
5.1 ทั่วไป 35
5.2 การเขียนแบบผังเสาเข็ม 35
5.3 การเขียนแบบผังฐาน 37
5.4 การเขียนแบบผังชั้นต่าง ๆ 39
5.5 การเขียนแบบผังชั้นดาดฟ้าหรือหลังคา 43
บทที่ 6 การเขียนแบบรายละเอียดองค์อาคาร 45
6.1 ทั่วไป 45
6.2 ฐาน 45
6.3 เสา 48
6.4 คาน 51
6.5 แผ่นพื้น 55
6.6 กำแพงรับแรงเฉือน 60
6.7 บันได 62
เอกสารอ้างอิง 65

จำนวน
-
+