มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม

2.53 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿150.00

ราคาสมาชิก

฿150.00   ฿115.00

ผู้แต่ง
คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ISBN
978-616-396-025-2
ปีที่พิมพ์
มีนาคม 2562

บทนำ

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม
มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้ง วสท. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำมาตรฐานครั้งต่อไป

บทนำ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีหน้าที่ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์
มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขต
งานออกแบบแผนผังโรงงานจะเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและถือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากสภาวิศวกร
ปัจจุบันมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการบางส่วน และวิศวกรสาขาอื่น รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยว ข้องอีกเป็นจำนวนมาก มีความประสงค์ที่จะทราบการออกแบบแผนผังโรงงานภาคปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานการออกแบบแผนผังของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งงานออกแบบแผนผังโรงงานจะต้องใช้องค์ความรู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะทำให้งานออกแบบแผนผังโรงงานเป็นไปอย่างได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในงานออกแบบแผนผังโรงงาน อีกทั้งจะมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ในการออกแบบแผนผัง
โรงงานได้หลายขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ควร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อแนะนำดังที่กล่าวไว้ในภาคผนวก

สารบัญ
คำนำ II
บทนำ III
คณะกรรมการ IV
สารบัญ IX
บทนำ 1
• หลักการและเหตุผล 1
• วัตถุประสงค์ 1
• ขอบเขต 1
• นิยามและคำจำกัดความ 3
บทที่ 1 มาตรฐานการเขียนแบบของโรงงานอุตสาหกรรม 7
1.1 ขอบเขต 7
1.2 มาตรฐานที่นำมาใช้ในการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 8
1.3 องค์ความรู้และการเตรียมการในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 30
1.4 ขั้นตอนการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 40
1.5 ตัวอย่างการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 42
บทที่ 2 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน 50
2.1 ขอบเขต 50
2.2 มาตรฐานทำเลที่ตั้งโรงงาน 50
บทที่ 3 พื้นที่อาคารและพื้นที่โดยรอบ 53
3.1 ขอบเขต 53
3.2 มาตรฐานพื้นที่อาคารและพื้นที่โดยรอบ 53
บทที่ 4 ลักษณะอาคารและการแบ่งพื้นที่อาคาร 59
4.1 ขอบเขต 59
4.2 มาตรฐานลักษณะอาคารและการแบ่งพื้นที่อาคาร 59
บทที่ 5 การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 66
5.1 ขอบเขต 66
5.2 วัตถุประสงค์ 66
5.3 เป้าหมาย 67
สารบัญ (ต่อ)
5.4 ขั้นตอนการวางแผนผังโรงงาน 68
5.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์จุดเสี่ยงของเครื่องจักร 68
5.6 การตรวจสอบและวิเคราะห์จุดเสี่ยงของเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน 69
5.7 การตรวจสอบและวิเคราะห์จุดเสี่ยงของอุปกรณ์ยก เลื่อน ลาก และจูง 69
5.8 ประเภทของการวางผังโรงงาน 70
บทที่ 6 การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร 71
6.1 ขอบเขต 71
6.2 มาตรฐานการคำนวณแรงม้าเครื่องจักร 71
6.3 การตรวจสอบแรงม้าของเครื่องจักรและวิธีคำนวณแรงม้าเปรียบเทียบ 71
เอกสารอ้างอิง 91
ภาคผนวก 93
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการออกแบบโรงงาน 95
ภาคผนวก ข หลักการวางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 101

จำนวน
-
+