มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้

2.34 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿260.00

ราคาสมาชิก

฿260.00   ฿195.00

มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาจำนวน 8 บท ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62.1-2013 เป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจวิธีการการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่างการคำนวณ คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ได้นำคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาของ วสท. ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing Committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการ อนุกรรมการร่างมาตรฐาน (Draft Committee) ทำหน้าที่ร่างมาตรฐานและการทำเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานเล่มนี้เป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอาการภายในอาคารที่ยอมรับได้ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขใหม่ทั้งเล่ม จึงมีเนื้อหา วิธีการคำนวณ ตัวอย่าง รูปภาพและรายละเอียดเป็นจำนวนมากจึงอาจมีสิ่งที่ตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะอนุกรรมการ่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม การแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
ท้ายสุดนี้คณะกรรมการร่างมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิง และการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

คณะผู้จัดทำ
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
พ.ศ. 2559

จำนวน
-
+