มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล

2.61 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿100.00

ราคาสมาชิก

฿100.00   ฿75.00

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล เป็นมาตรฐานซึ่ง วสท. ได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ กล่าวคือ ฉบับแรกเป็นการร่วมในการจัดทำมาตรฐานระหว่าง วสท. กับ สมอ.

สถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการ มักคาดหวังถึงการให้บริการที่ให้ผลในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสูงสุด การติดตั้งทางไำฟฟ้าสำหรับบริเวณสถานพยาบาล จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ วสท. จึงจัดทำมาตรฐานนี้เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ การติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบ และการบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน เืพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการและทรัพสินด้วย

จำนวน
-
+