มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

2.46 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

ผู้แต่ง
คณะกรรมการสาขาไฟฟ้า
ISBN
978-616-396-038-2
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7 มกราคม 2564

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมประเด็นข้อผิดพลาด และข้อสงสัยต่อการใช้งานมาตรฐาน นำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น โดยได้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมปรับปรุง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ ซึ่งได้สละเวลาการทำงานให้ วสท. อย่างเต็มที่แม้ในช่วงที่สุขภาพไม่แข็งแรง เพื่อให้การปรับปรุงมาตรฐานในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ที่สุด

จำนวน
-
+