มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

ราคาสมาชิก

฿250.00   ฿190.00

ISBN
978-616-396-041-2
ปีที่พิมพ์
มิถุนายน 2563

บทนำ

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม
มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้ง วสท. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทำมาตรฐานครั้งต่อไป

คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน
การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทนำ

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีหน้าที่ในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขต
งานตรวจสอบโรงงานจะเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกร ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและถือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
ปัจจุบันมีวิศวกรบางส่วน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก มีความประสงค์ที่จะทราบแนวทางการตรวจสอบโรงงานภาคปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องใช้องค์ความรู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถตรวจสอบโรงงาน เป็นไปอย่างได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

สารบัญ
คำนำ II
บทนำ III
คณะกรรมการ VI
สารบัญ XI
บทนำ 1
หลักการและเหตุผล 1
วัตถุประสงค์ 1
ขอบเขต 1
นิยามและคำจำกัดความ 2
บทที่ 1 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง 7
1.1 ขอบเขต 7
1.2 มาตรฐานการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 7
1.3 มาตรฐานการตรวจสอบทำเลที่ตั้ง การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 16
1.4 มาตรฐานการตรวจสอบ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม บางประเภทเป็นพิเศษ 18
บทที่ 2 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 29
2.1 ขอบเขต 29
2.2 มาตรฐานการตรวจสอบอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 29
บทที่ 3 เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 35
3.1 ขอบเขต 35
3.2 มาตรฐานการตรวจสอบ เครื่องจักร 35
3.3 มาตรฐานการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 39
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย 45
4.1 ขอบเขต 45
4.2 มาตรฐานการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 45
4.3 มาตรฐานการตรวจสอบด้านอุปกรณ์ดับเพลิง 50
4.4 มาตรฐานการตรวจสอบด้านวัตถุอันตราย 53
บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมและของเสีย 59
5.1 ขอบเขต 59
5.2 มาตรฐานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 59
5.3 มาตรฐานการตรวจสอบด้านการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 72

บทที่ 6 บุคลากรในโรงงาน 81
6.1 ขอบเขต 81
6.2 มาตรฐานการตรวจสอบคนงานและบุคลากรในโรงงาน 81
บทที่ 7 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน 93
7.1 ขอบเขต 93
7.2 มาตรฐานการตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน 93
บทที่ 8 การตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน 99
8.1 ขอบเขต 99
8.2 มาตรฐานการตรวจสอบ การตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน 99
ภาคผนวก
ก. สัญลักษณ์และเครื่องหมาย 137
ข. ชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัด 147

จำนวน
-
+

Additional information

ISBN

ปีที่พิมพ์