มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection)

2.55 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

ราคาสมาชิก

฿250.00   ฿190.00

ผู้แต่ง
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ISBN
978-616-396-032-0
ปีที่พิมพ์
กันยายน 2562

คำนำ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีมติให้คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ โดยได้รับการเห็นชอบจากนายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พ.ศ. 2560-2562

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟนี้ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาและรูปแบบของมาตรฐานนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ

ในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ สภาวิศวกรได้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กร สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือ ให้การชี้แนะ มอบข้อมูลและรูปภาพ ประกอบการดำเนินงานเพื่อให้มาตรฐานฉบับนี้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน จึงใคร่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) รหัสมาตรฐาน วสท. 032005-19 ปี พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ ในการอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทยต่อไป

มภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมปรับอา
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2560-2562

บทนำ

มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (Standard for Fire Tube Boiler Inspection) ปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ โดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทาง จากนั้นได้ให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำหลาย ๆ ท่าน และหน่วยงานราชการ ช่วยเพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งหลักการด้านวิศวกรรม และสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย จัดส่งทีมงานที่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ข้อเสนอแนะ จึงทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นแนวทางการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ ให้กับวิศวกรและหน่วยงานราชการได้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้ปฏิบัติตาม “คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งตั้งอนุกรรมการร่งมาตรฐาน (Draft Committee) มาจัดทำร่างมาตรฐาน แล้วส่งให้คณะกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing committee) ช่วยตรวจสอบร่างมาตรฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากนั้นจัดทำเทคนิคพิจารณ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้อง ทั้งวิศวกร ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ใช้หรือเจ้าของกิจการ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงในการประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศและในอาเซียน
มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เป็นการจัดทำใหม่ทั้งเล่ม จึงอาจมีสิ่งที่ตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเนื้อหา ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม เพื่อการแก้ไข และเพิ่มเติม ให้มาตรฐานมีความถูกต้องและความสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
ท้ายสุดนี้คณะกรรมการร่างมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

คณะกรรมการร่างมาตรฐานมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ พ.ศ. 2560

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ข้อพิจารณาทั่วไปก่อนการตรวจสอบ 1
บทที่ 2 หม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boilers) 9
2.1 ลักษณะทางกายภาพ และข้อแนะนำทั่วไป 10
2.2 หม้อน้ำแบบท่อไฟนอน 11
2.3 หม้อน้ำชนิดท่อไฟที่มีห้องเผาไหม้ 13
2.4 หม้อน้ำท่อไฟตั้ง (Vertical Firetube) 14
บทที่ 3 ตัวหม้อน้ำ 15
บทที่ 4 เปลือกหม้อน้ำด้านสัมผัสน้ำ (Shell : Water side) 17
บทที่ 5 ผนังหน้า-หลัง ฝั่งสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน
(End plates ; water side, fire side) 19
บทที่ 6 ห้องไฟย้อนกลับ (Reversal Chamber) 23
บทที่ 7 ท่อไฟใหญ่ ด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน
(Main chamber, Water side, Fire side) 25
บทที่ 8 ท่อไฟเล็ก ทั้งด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน
(Smoke tube, Water side, Fire side) 27
บทที่ 9 ฉนวน (insulator) 29
บทที่ 10 ช่องเปิดสำหรับกำจัดขี้เถ้า (Ash door) 31
บทที่ 11 ช่องต่าง ๆ (Nozzles) 33
บทที่ 12 เหล็กยึดโยง (Stay) 35
บทที่ 13 ระบบควบคุมระดับน้ำ 37
13.1 อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ 37
13.2 อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ (Water level control equipment) 38
บทที่ 14 ระบบน้ำป้อน 43
14.1 ปั๊มน้ำ (Water pump) 43
14.2 ท่อทางเข้า ทางออกปั๊มน้ำ วาล์ว และน้ำป้อน 43
14.3 ถังไล่ก๊าซ (Deaerator) 44
14.4 ท่อและวาล์วในระบบน้ำป้อน (Feed water valve and piping) 45
บทที่ 15 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Devices) 47
15.1 วาล์วและลิ้นนิรภัย (Safety valves) 47
15.2 ฝาครอบปะทุ (Rupture disk) 56
15.3 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) 59
15.4 อุปกรณ์สัญญาณเตือน (Alarm device) 59
บทที่ 16 ประตูระบายก๊าซ และการปลดปล่อยไอเสีย
(Explosion door and stack emissions) 61
16.1 ประตูระบายก๊าซ 61
16.2 การปลดปล่อยมลพิษ 61
บทที่ 17 อุปกรณ์ควบคุมความดัน (pressure control) 62
17.1 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure control switch) 62
17.2 มาตรหรือเกจวัดความดัน (Pressure gauge) 62
17.3 ระบบท่อและวาล์วของอุปกรณ์ควบคุมความดัน 64
บทที่ 18 ระบบไฟฟ้าควบคุม 65
18.1 แผงและอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม 65
18.2 สายไฟและข้อต่อ 67
บทที่ 19 คุณภาพน้ำในระบบน้ำป้อน 69
19.1 ถังพักน้ำป้อน 69
19.2 ระบบป้อนเคมีบำบัด 69
บทที่ 20 ระบบท่อจ่ายไอและวาล์ว 71
20.1 ระบบท่อและวาล์ว 71
20.2 โครงสร้างรองรับท่อ 74
20.3 ฉนวน 75
บทที่ 21 รูปแบบความเสียหาย 77
21.1 ข้อกำหนดทั่วไป 77
21.2 การระบุกลไกความเสียหาย 79
บทที่ 22 การตรวจทดสอบหม้อน้ำ 85
22.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟ 85
22.2 การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Nondestructive examination, NDE) 91
22.3 การกำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบ 94
บทที่ 23 การพิจารณาประวัติการใช้งานและการตรวจสอบ 99
23.1 การทบทวนและตรวจทานค่าบันทึก (Record review) 99
บทที่ 24 เอกสารรายงานการตรวจสอบหม้อน้ำ 101
บทที่ 25 หน้าที่และคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบหรือวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ
และหน่วยงานรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ 103
25.1 ผู้ตรวจสอบหรือวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ 103
25.2 หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ 104
ภาคผนวก ก. ขั้นตอนการดำเนินการในการตรวจสอบความปลอดภัยหม้อน้ำ 107
เอกสารอ้างอิง 111

จำนวน
-
+