มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตโดยวิธีภาวะสุดขีด

2.53 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿330.00

ราคาสมาชิก

฿330.00   ฿250.00

ผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด ใน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
ISBN
978-616-396-018-4
ปีที่พิมพ์
กันยายน 2562

บทนำ

การคำนวณออกแบบโดยวิธี “ภาวะสุดขีด” นี้ เป็นวิวัฒนาการสืบต่อจากการออกแบบวิธีดั้งเดิม คือวิธี “อีลาสติก” เพื่อที่จะหาทางคำนวณโครงสร้างให้ได้สัดส่วนที่เล็กลง แต่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักใช้งานได้เท่า ๆ กับโครงสร้างแบบเดียวกับที่คำนวณโดยวิธีดั้งเดิม วิธี “ภาวะสุดขีด” เดิมเป็นมาตรฐานที่ วสท. เคยจัดพิมพ์ ซึ่งครั้งนั้น ผู้เขียน
คือ ดร.สิริลักษณ์ จันทรางศุ อดีตนายก วสท. แต่เนื่องจากจัดพิมพ์มานาน ไม่มีการปรับปรุง และไม่มีจำหน่ายในร้านหนังสือของ วสท. คณะทำงานโดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นเป็นโอกาสดีที่จะปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวจึงได้จัดทำอีกครั้ง โดยรวบรวมจากมาตรฐานสากล และมอบลิขสิทธิ์ให้แก่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ต่อไป
การออกแบบตามวิธี “ภาวะสุดขีด” นั้น เป็นการออกแบบสำหรับภาวะที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแก่โครงสร้างนั้นได้เลย
มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีดนี้ได้บรรยายให้ทราบถึงมูลฐานความเข้าใจในการออกแบบตาม รวมทั้งทฤษฎีวิธีออกแบบไว้ด้วยแล้ว โดยให้เป็นดุลยพินิจของวิศวกรในการเลือกใช้วิธีออกแบบคำนวณว่าจะใช้ตามวิธีดั้งเดิม “อีลาสติก” หรือ วิธี “ภาวะสุดขีด”หากท่านเลือกใช้วิธีใดก็ควรจะทำให้ถูกต้องตามวิธีนั้นนับตั้งแต่ต้นจนตลอดกระบวนการ และขั้นตอนของวิธีนั้น

คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด
ประจำปี พ.ศ. 2559
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ 1
1.1 ทั่วไป 1
1.2 ข้อกำหนดหลัก 1
1.3 อายุการใช้งานออกแบบ 2
1.4 การออกแบบในภาวะสุดขีด 3
1.5 น้ำหนักบรรทุกและแรงกระทำ 4
1.6 คุณสมบัติวัสดุ 5
1.7 กฎเกณฑ์การออกแบบ 6
1.7.1 ภาวะสุดขีดกำลังประลัย (ULS) 6
1.7.2 ภาวะสุดขีดการให้บริการ (SLS) 7
1.7.3 ภาวะสุดขีดความทนทาน (DLS) 8
1.7.4 ภาวะสุดขีดอย่างอื่น 9
บทที่ 2 ข้อกำหนดวัสดุโครงสร้าง 10
2.1 ทั่วไป 10
2.2 คอนกรีต 10
2.2.1 ระดับกำลังของคอนกรีต 10
2.2.2 กราฟความสัมพันธ์หน่วยแรงกับหน่วยการยืดตัวแรงอัดของคอนกรีต 11
2.2.3 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต 13
2.2.4 กำลังดึงของคอนกรีต 13
2.2.5 อัตราส่วนพัวซอง 14
2.2.6 คุณสมบัติต่อความร้อน 14
2.2.7 การหดตัวและการคืบตัว 14
2.2.8 กำลังความล้า 16
2.3 เหล็กเสริม 17
2.3.1 ระดับกำลังของเหล็กเสริม 17
2.3.2 กราฟความสัมพันธ์หน่วยแรงกับหน่วยการยืดตัว 18
2.3.3 โมดูลัสยืดหยุ่น 19
2.3.4 อัตราส่วนพัวซอง 19
2.3.5 คุณสมบัติต่อความร้อน 19
2.3.6 กำลังความล้า 19
2.3.7 กำลังอัด 19
2.4 เหล็กอัดแรง 20
2.4.1 ระดับกำลังของเหล็กอัดแรง 20
2.4.2 ความสัมพันธ์หน่วยแรงกับหน่วยการยืดตัว 20
2.4.3 โมดูลัสยืดหยุ่น 20
2.4.4 คุณสมบัติการยึดเกาะ 21
2.4.5 คุณสมบัติต่อความร้อน 22
2.4.6 การคืบตัว 22
2.4.7 กำลังความล้า 22
บทที่ 3 น้ำหนักบรรทุกและแรงกระทำ 23
3.1 ทั่วไป 23
3.2 ค่าน้ำหนักบรรทุกระบุ 23
3.3 น้ำหนักบรรทุกถาวร 24
3.3.1 น้ำหนักบรรทุกคงที่ 24
3.3.2 แรงดันดิน 25
3.3.3 แรงดันน้ำ 25
3.4 น้ำหนักบรรทุกผันแปร 26
3.4.1 น้ำหนักบรรทุกจร 26
3.4.2 แรงลม 26
3.4.3 แรงพลศาสตร์ของไหลและแรงคลื่น 27
3.4.4 แรงแผ่นดินไหว 27
3.4.5 ผลกระทบจากอุณหภูมิ 28
3.4.6 การทรุดตัวที่ต่างกัน 28
3.5 แรงกระทำจากอุบัติเหตุ 29
3.6 น้ำหนักบรรทุกจากการก่อสร้าง 29
3.7 แรงกระแทก 29
3.8 แรงกระทำจากสภาวะแวดล้อม 29
บทที่ 4 ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้าง 30
4.1 ทั่วไป 30
4.2 สถิติของโครงสร้างคอนกรีต 30
4.2.1 ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง 30
4.3 ความปลอดภัยทางโครงสร้าง 33
4.4 ตัวคูณน้ำหนักบรรทุก 34
4.4.1 ทั่วไป 34
4.5 ตัวคูณความปลอดภัย 35
4.5.1 วัสดุโครงสร้าง 35
4.5.2 ชิ้นส่วนโครงสร้าง 35
4.5.3 การวิเคราะห์โครงสร้าง 35
4.6 การวิเคราะห์โครงสร้าง 36
4.6.1 ทั่วไป 36
4.6.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างในภาวะสุดขีดประลัย 37
4.6.3 ผลสนองตอบทางโครงสร้างในภาวะสุดขีดการให้บริการ 38
4.6.4 ผลสนองตอบทางโครงสร้างในภาวะสุดขีดความทนทาน 38
4.6.5 ผลสนองตอบทางโครงสร้างในภาวะสุดขีดอย่างอื่น 38
บทที่ 5 ภาวะสุดขีดประลัย 39
5.1 ทั่วไป 39
5.1.1 หลักการออกแบบ 39
5.1.2 กำลังการออกแบบของโครงสร้างคอนกรีต 39
5.1.3 ภาวะสุดขีดการกระจายหน่วยการยืดตัว 42
5.2 การดัด 42
5.2.1 ทั่วไป 42
5.2.2 กำลังดัด 44
5.2.3 ความเหนียวทางโครงสร้างและปริมาณเหล็กเสริม 45
5.3 การดึงและการอัด 46
5.3.1 การดึงในแนวแกน 46
5.3.2 องค์อาคารรับแรงอัด 47
5.3.3 กราฟปฏิสัมพันธ์การอัดและการดัด 47
5.4 การเฉือน 51
5.4.1 ทั่วไป 51
5.4.2 การเฉือนทางเดียว 51
5.4.3 การเฉือนทะลุ 53
5.4.4 การเฉือนคานลึก 54
5.4.5 การเฉือนแนวระนาบ 56
5.5 การบิด 57
5.5.1 ทั่วไป 57
5.5.2 กำลังบิดของหน้าตัดองค์อาคาร 57
5.5.3 กำลังบิดของเหล็กเสริม 58
5.6 เสถียรภาพทางโครงสร้าง 61
5.6.1 เสถียรภาพของตัวโครงสร้าง 61
5.6.2 องค์อาคารรับแรงดัด (เสถียรภาพทางขวาง) 61
5.6.3 โครงสร้างกำแพงบาง 62
5.6.4 ความชะลูดขององค์อาคารรับแรงอัด 63
บทที่ 6 ภาวะสุดขีดการใช้งาน 68
6.1 ทั่วไป 68
6.1.1 หลักการ 68
6.1.2 แรงกระทำและผลของแรงกระทำ 68
6.1.3 คุณสมบัติวัสดุโครงสร้าง 69
6.2 ภาวะสุดขีดของหน่วยแรง 70
6.2.1 ข้อพิจารณาโดยทั่วไป 70
6.2.2 หน่วยแรงในคอนกรีต 70
6.2.3 หน่วยแรงในเหล็กเสริม 71
6.3 ภาวะสุดขีดของการแตกร้าว 71
6.3.1 ข้อกำหนด 71
6.3.2 พิกัดขนาดการแตกร้าว 71
6.3.3 การคำนวณขนาดการแตกร้าว 72
6.3.4 รอยแตกร้าวการดัด 74
6.3.5 รอยแตกร้าวการเฉือน 74
6.3.6 รอยแตกร้าวการบิด 74
6.4 ภาวะสุดขีดการเสียรูป 75
6.4.1 ข้อกำหนด 75
6.4.2 การเสียรูปทันที 75
6.4.3 การเสียรูประยะยาว 76
6.4.4 ภาวะสุดขีดการแอ่นตัว 77
6.5 ภาวะสุดขีดการสั่นไหว 78
6.6 ภาวะสุดขีดความล้า 80
6.7 ภาวะสุดขีดการทนไฟ 81
บทที่ 7 ภาวะสุดขีดความทนทาน 83
7.1 ทั่วไป 83
7.1.1 หลักการ 83
7.1.2 ระดับสภาพการสัมผัส 83
7.1.3 หลักการความทนทาน 84
7.2 สมรรถภาพความทนทาน 84
7.2.1 กลไกการเสื่อมสภาพ 84
7.2.2 ผลกระทบทางเคมี 85
7.2.3 ผลกระทบทางกายภาพ 85
7.2.4 ผลกระทบเชิงกล 85
7.3 ภาวะสุดขีดความทนทาน 86
7.3.1 ผลกระทบทั่วไป 86
7.3.2 ผลกระทบทางเคมี 86
7.3.3 ผลกระทบทางกายภาพ 86
7.3.4 ผลกระทบเชิงกล 87
บทที่ 8 การออกแบบองค์อาคาร 92
8.1 ทั่วไป 92
8.2 แผ่นพื้น 92
8.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป 92
8.2.2 แผ่นพื้นปลายยื่น 93
8.2.3 แผ่นพื้นทางเดียว 95
8.2.4 แผ่นพื้นสองทาง 97
8.2.5 แผ่นพื้นท้องเรียบ 99
8.3 คาน 105
8.3.1 ข้อกำหนดทั่วไป 105
8.3.2 คานแยกส่วน 109
8.3.3 คานต่อเนื่อง 109
8.3.4 คานลึก 112
8.3.5 คานบ่า 113
8.4 เสา 115
8.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 115
8.4.2 เสาสั้น 115
8.4.3 เสายาว 118
8.4.4 แรงเฉือนในเสา 118
8.5 โครงเฟรม 118
8.5.1 ข้อกำหนดทั่วไป 118
8.5.2 โครงเฟรมที่ไม่โย้ 120
8.5.3 โครงเฟรมที่โย้ได้ 122
8.6 กำแพงคอนกรีต 123
8.6.1 ข้อกำหนดทั่วไป 123
8.6.2 กำแพงแยกส่วน 125
8.6.3 กำแพงรูปปล่อง 126
8.7 ฐานราก 126
8.7.1 ข้อกำหนดทั่วไป 126
8.7.2 ฐานแผ่ 127
8.7.3 ฐานรากเสาเข็มและฐานครอบเสาเข็ม 130
8.7.4 ฐานร่วมและฐานรวม 131
บทที่ 9 โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง 134
9.1 ทั่วไป 134
9.1.1 นิยาม 134
9.1.2 หลักการของการอัดแรง 134
9.1.3 ขั้นตอนการอัดแรง 134
9.1.4 มาตรฐานที่สอดคล้อง 135
9.2 ชนิดของการอัดแรง 135
9.2.1 ระบบการอัดแรง 135
9.2.2 โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง 135
9.3 การอัดแรงเริ่มแรก 136
9.3.1 เหล็กอัดแรง 136
9.3.2 ช่วงเวลาการดึงลวด 136
9.4 การสูญเสียแรงอัด 137
9.4.1 การสูญเสียแรงอัดในทันที 137
9.4.2 การสูญเสียแรงอัดโดยอิสระจากเวลา 138
9.5 ข้อพิจารณาในการออกแบบ 140
9.5.1 หลักการออกแบบสำหรับการอัดแรง 140
9.5.2 ข้อกำหนดการออกแบบ 141
9.5.3 การออกแบบแรงอัด 142

บทที่ 10 โครงสร้างเชิงประกอบ เหล็กกับคอนกรีต 144
10.1 ทั่วไป 144
10.1.1 ข้อควรจัดให้ทั่วไป 144
10.1.2 ข้อกำหนดทั่วไป 144
10.2 วิธีการออกแบบ 144
10.2.1 การเลือกใช้เหล็ก 144
10.2.2 ตัวต่อแรงเฉือน 145
10.2.3 ผลของการหดตัวและการคืบตัวของคอนกรีตเติมเต็ม 145
10.2.4 ภาวะสุดขีดในระหว่างการประกอบติดตั้ง 145
10.2.5 สมรรถนะทางโครงสร้าง 146
10.3 แผ่นพื้นเชิงประกอบและคานเชิงประกอบ 146
10.3.1 ชนิดของโครงสร้างเชิงประกอบ 146
10.3.2 ภาวะสุดขีดกำลังประลัย 146
10.3.3 ภาวะสุดขีดการให้บริการ 148
10.3.4 รายละเอียดเหล็กเสริม 148
10.4 เสาเชิงประกอบ 149
10.4.1 ชนิดของเสาเชิงประกอบ 149
10.4.2 ภาวะสุดขีดกำลังประลัย 149
10.4.3 ภาวะสุดขีดการให้บริการ 149
10.4.4 รายละเอียดเหล็กเสริม 150
บทที่ 11 โครงสร้างแรงอัด แรงดึง 152
11.1 ทั่วไป 152
11.2 กำลังของส่วนรับแรงอัด 153
11.2.1 ส่วนรับแรงอัดที่เป็นคอนกรีต 153
11.2.2 ส่วนรับแรงอัดที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 155
11.2.3 ส่วนรับแรงอัดที่เป็นคอนกรีตมีการโอบรัด 155
11.3 กำลังของส่วนรับแรงดึง 156
11.3.1 ส่วนรับแรงดึงที่เป็นเหล็ก 156
11.3.2 ส่วนรับแรงดึงที่เป็นคอนกรีต 157
11.4 กำลังของจุดเชื่อมต่อ 157
11.4.1 ทั่วไป 157
11.4.2 จุดเชื่อมต่อรับแรงอัด 157
11.4.3 การยึดรั้งเหล็กเสริม 157
บทที่ 12 รายละเอียดเหล็กเสริมทางโครงสร้าง 159
12.1 ทั่วไป 159
12.1.1 โครงสร้างองค์อาคาร 159
12.1.2 ความหนาคอนกรีตหุ้ม 159
12.1.3 ระยะห่างเหล็กเสริม 160
12.2 การดัดงอและการยึดรั้งของเหล็กเสริม 161
12.2.1 ของอมาตรฐาน 161
12.2.2 เหล็กเสริมตามยาว 162
12.2.3 เหล็กปลอก เหล็กลูกตั้ง และเหล็กโอบรัด 162
12.2.4 เหล็กเสริมอย่างอื่น 163
12.3 การพัฒนาการยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม 166
12.3.1 ข้อกำหนดทั่วไป 166
12.3.2 หน้าตัดวิกฤติของการพัฒนาการยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม 166
12.3.3 ความยาวการยึดเหนี่ยว 168
12.3.4 การยึดรั้ง การทาบต่อ และการหยุดเหล็กเส้น 169
12.3.5 หัวยึดเชิงกล 170
12.4 รายละเอียดโครงสร้าง 171
12.4.1 แผ่นพื้น 171
12.4.2 คาน 174
12.4.3 เสา 176
12.4.4 โครงเฟรม 178
12.4.5 กำแพง 180
12.4.6 ฐานราก 182
12.5 รายละเอียดการเสริมเหล็กพิเศษ 185
12.5.1 มุม 185
12.5.2 ขอบ 185
12.5.3 ช่องเปิด 189
12.5.4 จุดหรือบ่ารองรับ 189
12.5.5 รายละเอียดอื่น ๆ 190
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก 193ภาคผนวก ข 194ภาคผนวก ค 198


สารบัญรูป

หน้า
บทที่ 2 ข้อกำหนดวัสดุโครงสร้าง 10
รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์หน่วยแรงกับหน่วยการยืดตัวแรงอัดของคอนกรีต 12
รูปที่ 2.2 ค่าหน่วยการยืดตัวจากการหดตัวของคอนกรีตตามชนิดของมวลรวมผสมคอนกรีต 15
รูปที่ 2.3 สัมประสิทธิ์การคืบตัวของคอนกรีตตามชนิดของมวลรวมผสมคอนกรีต 16
รูปที่ 2.4 กราฟความล้า (S-N) ของคอนกรีต 17
รูปที่ 2.5 ความสัมพันธ์หน่วยแรงแรงดึงของเหล็กเสริม 18
รูปที่ 2.6 ความสัมพันธ์หน่วยแรงดึงของเหล็กอัดแรง 21
บทที่ 4 ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้าง 30
รูปที่ 4.1 ฟังก์ชันการกระจายน้ำหนักบรรทุก หรือแรงกระทำ และกำลัง 32
รูปที่ 4.2 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง 32
บทที่ 5 ภาวะสุดขีดประลัย 39
รูปที่ 5.1 กำลังการออกแบบของคอนกรีต 40
รูปที่ 5.2 กำลังการออกแบบของเหล็กเสริม 41
รูปที่ 5.3 กำลังการออกแบบของเหล็กอัดแรง 41
รูปที่ 5.4 การกระจายหน่วยการยืดตัวขององค์อาคารในภาวะสุดขีด 42
รูปที่ 5.5 กราฟความสัมพันธ์หน่วยแรง – หน่วยการยืดตัวของคอนกรีตรับแรงอัด 43
รูปที่ 5.6 กราฟความสัมพันธ์หน่วยแรง – หน่วยการยืดตัวของเหล็กเสริมรับแรงดึง 44
รูปที่ 5.7 การวิเคราะห์แรงดัดของหน้าตัด 44
รูปที่ 5.8 การกระจายหน่วยแรงเสมือนเป็นบล็อครูปสี่เหลี่ยมรับแรงอัดของคอนกรีต 46
รูปที่ 5.9 กำลังอัดในแนวแกนขององค์อาคาร 49
รูปที่ 5.10 กราฟปฏิสัมพันธ์ของแรงอัดในแนวแกนและแรงอัดบนหน้าตัด 50
รูปที่ 5.11 มุมเอียงของเหล็กเสริมตามยาว 53
รูปที่ 5.12 การเฉือนคานลึก 55
รูปที่ 5.13 รายละเอียดมิติของ และ ขององค์อาคารเชิงเส้น 60
รูปที่ 5.14 รายละเอียดมิติของ และ ขององค์อาคารระนาบ หรือองค์อาคารร่วมเชิงเส้น
และระนาบ 60
รูปที่ 5.15 ความกว้างประสิทธิผลของปีกรับแรงอัด 62
รูปที่ 5.16 ระยะห่างของจุดยึดรั้งทางขวาง 62
รูปที่ 5.17 ความยาวโก่งเดาะของเสาในสภาพแยกส่วนการยึดรั้ง 64
รูปที่ 5.18 ความยาวโก่งเดาะของเสาในสภาพจริง 67
บทที่ 6 ภาวะสุดขีดการใช้งาน 68
รูปที่ 6.1 ตัวคูณสำหรับการเสียรูประยะยาว 78
บทที่ 8 การออกแบบองค์อาคาร 92
รูปที่ 8.1 การยึดรั้งของจุดรองรับของคานยื่น 94
รูปที่ 8.2 ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นปลายยื่นของน้ำหนักบรรทุกแบบแผ่กระจาย 94
รูปที่ 8.3 ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นปลายยื่น (น้ำหนักบรรทุกแบบจุด) 94
รูปที่ 8.4 แผ่นพื้นทางเดียวต่อเนื่องกับคานปลายยื่น และแผ่นพื้นทางเดียวต่อเนื่องกันหลายช่วง 96
รูปที่ 8.5 ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นทางเดียว (น้ำหนักบรรทุกแบบจุด) 97
รูปที่ 8.6 การเสริมเหล็กขั้นต่ำของแผ่นพื้นสองทางสำหรับการยึดรั้งและการต่อเนื่อง 98
รูปที่ 8.7 การเสริมเหล็กเพิ่มเติมที่มุมของแผ่นพื้นสองทาง 98
รูปที่ 8.8 ระบบแผ่นพื้นท้องเรียบ 101
รูปที่ 8.9 แถบเสาและแถบกลางของระบบแผ่นพื้นท้องเรียบ 102
รูปที่ 8.10 ระบบแผ่นพื้นท้องเรียบ : หัวเสา 102
รูปที่ 8.11 ระบบโครงเฟรมของแผ่นพื้นท้องเรียบ 103
รูปที่ 8.12 การกระจายค่าโมเมนต์ดัด 104
รูปที่ 8.13 ความกว้างประสิทธิผลของคานสำหรับการดัด 107
รูปที่ 8.14 การถ่ายน้ำหนักของแผ่นพื้นลงคาน 108
รูปที่ 8.15 การจัดน้ำหนักบรรทุกให้เกิดโมเมนต์สูงสุดของคานต่อเนื่อง 110
รูปที่ 8.16 การจัดน้ำหนักบรรทุกให้เกิดแรงเฉือนสูงสุดของคานต่อเนื่อง 111
รูปที่ 8.17 ค่าโมเมนต์ดัดเพื่อการออกแบบที่จุดรองรับ 112
รูปที่ 8.18 คานบ่า 114
รูปที่ 8.19 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีการโครงถักของคานบ่า 114
รูปที่ 8.20 พื้นที่การถ่ายน้ำหนักบรรทุกและแรงในแนวแกนลงเสา 116
รูปที่ 8.21 ตัวคูณความยาวประสิทธิผล ของเสา หรือองค์อาคารรับแรงอัด 117
รูปที่ 8.22 ชนิดของเสา 117
รูปที่ 8.23 เฟรมย่อยรองรับน้ำหนักบรรทุก หรือแรงทางดิ่ง 119
รูปที่ 8.24 เฟรมเสมือนรองรับแรงกระทำทางราบ 120
รูปที่ 8.25 โมเมนต์ดัดของโครงเฟรม 120
รูปที่ 8.26 โครงเฟรมที่ไม่โย้ 122
รูปที่ 8.27 โครงเฟรมที่โย้ได้ 122
รูปที่ 8.28 ระบบโครงสร้างกำแพงคอนกรีต 124
รูปที่ 8.29 ระบบร่วมโครงเฟรมกับกำแพงคอนกรีต 124
รูปที่ 8.30 หน้าตัดวิกฤติสำหรับแรงดัดของฐานแผ่ 128
รูปที่ 8.31 หน้าตัดวิกฤติสำหรับแรงเฉือนของฐานแผ่ 129
รูปที่ 8.32 ฐานรากเสาเข็มและฐานครอบเสาเข็ม 131
รูปที่ 8.33 หน้าตัดวิกฤติสำหรับแรงดัดของฐานรากเสาเข็ม 132
รูปที่ 8.34 หน้าตัดวิกฤติสำหรับแรงเฉือนของฐานรากเสาเข็ม 133
บทที่ 10 โครงสร้างเชิงประกอบ เหล็กกับคอนกรีต 144
รูปที่ 10.1 ตัวต่อแรงเฉือน 145
รูปที่ 10.2 แผ่นพื้น คาน และเสาเชิงประกอบ 147
รูปที่ 10.3 เสาเชิงประกอบ 151
บทที่ 11 โครงสร้างแรงอัด แรงดึง 152
รูปที่ 11.1 โครงสร้างแบบแรงอัด-แรงดึง 152
รูปที่ 11.2 ขอบเขต B และ D ของโครงสร้างแรงอัด-แรงดึง 153
รูปที่ 11.3 หน่วยแรงแรงอัดรูปบล็อคเทียบเท่า 154
รูปที่ 11.4 กำลังของส่วนรับแรงอัดคอนกรีตที่มีการโอบรัด 156
รูปที่ 11.5 จุดเชื่อมต่อของโครงสร้างแรงอัด-แรงดึง 158
บทที่ 12 รายละเอียดเหล็กเสริมทางโครงสร้าง 159
รูปที่ 12.1 การควบรวมเหล็กเส้นให้เป็นมัด 161
รูปที่ 12.2 ของอมาตรฐาน 162
รูปที่ 12.3 รัศมีการดัดภายในของเหล็กคอม้า 164
รูปที่ 12.4 การเสริมเหล็กที่มุมและเท้าแขน 165
รูปที่ 12.5 หน้าตัดวิกฤติของการพัฒนาการยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริม 167
รูปที่ 12.6 ปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำของแผ่นพื้น 172
รูปที่ 12.7 การเสริมเหล็กที่ขอบมุมแผ่นพื้น 173
รูปที่ 12.8 การเสริมเหล็กที่ปลายยื่นของแผ่นพื้น 174
รูปที่ 12.9 การเสริมเหล็กตามยาวของคาน 175
รูปที่ 12.10 การจัดเหล็กเสริมทางขวางในคาน 176
รูปที่ 12.11 เหล็กเสริมตามขวางในเสา 177
รูปที่ 12.12 รายละเอียดเหล็กเสริมตามขวางที่จุดเชื่อมต่อแผ่นพื้น / คาน-เสา 178
รูปที่ 12.13 รายละเอียดของเท้าแขน 179
รูปที่ 12.14 การฝังยึดและการพัฒนาการยึดรั้งตามรูปโมเมนต์ดัด 179
รูปที่ 12.15 การเสริมเหล็กทางขวางและเหล็กทแยง 180
รูปที่ 12.16 การจัดเหล็กเสริมในคานลึก 181
รูปที่ 12.17 ข้อแนะนำการจัดรายละเอียดเหล็กเสริมในคานลึก 181
รูปที่ 12.18 เหล็กเสริมขั้นต่ำในฐานราก 183
รูปที่ 12.19 ขนาดความหนาของฐานราก 184
รูปที่ 12.20 รอยต่อรับแรงเฉือนและปฏิสัมพันธ์ของเหล็กเสริม 184
รูปที่ 12.21 ข้อแนะนำการเสริมเหล็กที่มุม 187
รูปที่ 12.22 ข้อแนะนำการเสริมเหล็กที่ขอบ 188
รูปที่ 12.23 รายละเอียดเหล็กเสริมเพิ่มเติมของช่องเปิด 189
รูปที่ 12.24 รายละเอียดเหล็กเสริมสำหรับบ่ารองรับและแรงกระทำแบบจุด 191
รูปที่ 12.25 การจัดเหล็กเสริมพิเศษสำหรับบ่ารองรับ หรือหูหิ้ว 192

สารบัญตาราง

หน้า
บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ 1
ตารางที่ 1.1 ข้อแนะนำอายุการใช้งานออกแบบ 3
บทที่ 2 ข้อกำหนดวัสดุโครงสร้าง 10
ตารางที่ 2.1 ระดับกำลังของคอนกรีต (มอก. 213 – 2552**) 11
ตารางที่ 2.2 ค่าหน่วยการยืดตัวจากการหดตัวของคอนกรีต 15
ตารางที่ 2.3 สัมประสิทธิ์การคืบตัวของคอนกรีต 16
ตารางที่ 2.4 กำลังความล้า ของเหล็กอัดแรงฝังยึดในคอนกรีต 22
บทที่ 3 น้ำหนักบรรทุกและแรงกระทำ 23
ตารางที่ 3.1 การรวมน้ำหนักบรรทุกการออกแบบ 23
ตารางที่ 3.2 น้ำหนักต่อหน่วยของวัสดุโครงสร้าง 25
บทที่ 4 ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้าง 30
ตารางที่ 4.1 ตัวคูณความปลอดภัยที่แนะนำ 33
ตารางที่ 4.2 ตัวคูณน้ำหนักบรรทุก 35
ตารางที่ 4.3 ตัวคูณความปลอดภัยของวัสดุ 36
ตารางที่ 4.4 ตัวคูณความปลอดภัยของชิ้นส่วนโครงสร้าง 36
บทที่ 6 ภาวะสุดขีดการใช้งาน 68
ตารางที่ 6.1 การรวมแรงกระทำสำหรับภาวะสุดขีดการใช้งาน 69
ตารางที่ 6.2 พิกัดขนาดรอยแตกร้าวตามสภาพการสัมผัส 72
ตารางที่ 6.3 ความหนาขั้นต่ำของคานและแผ่นพื้น (ไม่อัดแรง) 77
ตารางที 6.4 ค่าพิกัดการแอ่นตัวขององค์อาคาร 79
ตารางที่ 6.5 ความถี่วิกฤติการสั่นไหวจากเคลื่อนย้ายคน 80
ตารางที่ 6.6 อัตราการทนไฟของโครงสร้างคอนกรีต 82
ตารางที่ 6.7 ความหนาคอนกรีตหุ้มเหล็กเพื่อการป้องกันไฟ 82
บทที่ 7 ภาวะสุดขีดความทนทาน 83
ตารางที่ 7.1 ระดับการสัมผัสกับสภาวะแวดล้อม 83
ตารางที่ 7.2 ข้อกำหนดทั่วไปตามสภาพการสัมผัส 87
ตารางที่ 7.3 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมตามระดับและสภาพการสัมผัส 88
ตารางที่ 7.4 ข้อกำหนดวัสดุสารซีเมนต์ของคอนกรีตที่สัมผัสมลภาวะทางอากาศ 88
ตารางที่ 7.5 ภาวะสุดขีดความทนทานสำหรับคอนกรีตที่สัมผัสกับซัลเฟต (SO4) 89
ตารางที่ 7.6 พิกัดปริมาณประจุคลอไรด์ในคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกิดสนิมในเหล็ก 89
ตารางที่ 7.7 ภาวะสุดขีดความทนทานของความเป็นด่างด้วยพิกัด [Ca(OH)2] (% โดย นน. ของซีเมนต์) 90
ตารางที่ 7.8 ภาวะสุดขีดความทนทานสำหรับความต้านทานการสึกหรอ (% โดยปริมาตร) 90
ตารางที่ 7.9 ภาวะสุดขีดความทนทานการซึมผ่านของอากาศ 91
บทที่ 9 โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง 134
ตารางที่ 9.1 ค่า และ สำหรับการคำนวณการสูญเสียจากหน่วยแรงการอัดแรง 138
ตารางที่ 9.2 การสูญเสียแรงดึงในเหล็กอัดแรงจากการหดตัวของคอนกรีต 140
ตารางที่ 9.3 ขนาดการอัดแรงภาคปฏิบัติ 141
บทที่ 10 โครงสร้างเชิงประกอบ เหล็กกับคอนกรีต 144
ตารางที่ 10.1 พิกัดหน่วยแรงแรงดึงของเหล็ก 148
บทที่ 12 รายละเอียดเหล็กเสริมทางโครงสร้าง 159
ตารางที่ 12.1 ความหนาคอนกรีตหุ้มพิจารณาตามกำลังของคอนกรีต 160
ตารางที่ 12.2 ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางการดัดเหล็ก 163
ตารางที่ 12.3 การทาบต่อและสัมประสิทธิ์ของการทาบต่อ ( ) 170

จำนวน
-
+