มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

2.49 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿220.00

ราคาสมาชิก

฿220.00   ฿165.00

ผู้แต่ง
คณะอนุกรรมการควบคุมควันไฟ
ISBN
978-616-396-027-6
ปีที่พิมพ์
พฤษภาคม 2562

คำนำ

ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทมาตรฐานต่อการเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม เนื่องจากมาตรฐานจะเป็นเครื่องมือในการสงเสริม สนับสนุน และเป็นการประกันคุณภาพงานของวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องให้น่าเชื่อถือและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมมาด้านงานวิศวกรรม วสท. เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นผู้นำในการชี้นำสังคมในหลากหลายเรื่องด้านมาตรฐานและงานวิศวกรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสำคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ ตำรา คู่มือ และมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และนำไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อผู้เกี่ยวข้องและวงการวิศวกรรมไทย

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับวิศวกร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการอาคารเพื่อความปลอดภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ฉบับนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559 จากสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรมีนโยบายส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพจัดทำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทั้งการร่างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยขึ้น

วสท. ใคร่ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการที่เสียสละเวลา และนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยกันจัดทำจนสำเร็จ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2560 – 2562

บทนำ

มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เป็นมาตรฐานสำหรับวิศวกร ผู้ตรวจสอบ ผู้ดูแล ผู้บำรุงรักษาระบบและเจ้าของอาคาร ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อรักษาอุปกรณ์และสภาพของระบบให้มีความพร้อมในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานนี้กล่าวถึงการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บน้ำดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิงภายในอาคาร ระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วยโฟม ระบบดับเพลิงด้วยฝอยน้ำ รวมไปถึงกำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ ได้นำไปใช้อ้างอิงและพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและสังคม หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำประการใดกรุณาแจ้งให้ วสท. ได้รับทราบจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานต่อไป

(นางสาวบุษกร แสนสุข)
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ
และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
พ.ศ.2562


สารบัญ
หน้า
ภาคที่ 1 นิยามและคำจำกัดความ 1
ภาคที่ 2 วัตถุประสงค์และขอบเขต 5
ภาคที่ 3 ข้อกำหนดทั่วไป 7
3.1 ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 7
3.2 การบันทึกข้อมูล 10
3.3 สถานะของระบบส่งน้ำดับเพลิง 11
3.4 การตรวจสอบ 11
3.5 การทดสอบ 11
3.6 การบำรุงรักษา 13
3.7 ความปลอดภัย 13
3.8 วัตถุอันตราย 13
3.9 ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 13
ภาคที่ 4 มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ 15
หมวดที่ 1 ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Water Storage Tanks) 16
4.1.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 16
4.1.2 การตรวจสอบ 17
4.1.3 การทดสอบ 19
4.1.4 การบำรุงรักษา 20
4.1.5 ข้อกำหนดในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของถังเก็บน้ำ 20
หมวดที่ 2 ระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร (Private Fire Service Mains) 22
4.2.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 22
4.2.2 การตรวจสอบ 23
4.2.3 การทดสอบ 25
4.2.4 การบำรุงรักษา 26

หมวดที่ 3 ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pumps Systems) 27
4.3.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 27
4.3.2 การตรวจสอบ 30
4.3.3 การทดสอบ 33
4.3.4 รายงานผลการทดสอบ 42
4.3.5 การบำรุงรักษา 43
4.3.6 ข้อกำหนดการทดสอบ เมื่อมีการเปลี่ยนส่วนประกอบ
ของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 43
หมวดที่ 4 ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
(Standpipe and Hose Systems) 44
4.4.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 44
4.4.2 การตรวจสอบ 46
4.4.3 การทดสอบ 49
4.4.4 การบำรุงรักษา 51
4.4.5 ข้อกำหนดในการทำงานของส่วนประกอบ 51
หมวดที่ 5 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler Systems) 52
4.5.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 52
4.5.2 การตรวจสอบ 55
4.5.3 การทดสอบ 58
4.5.4 การบำรุงรักษา 59
4.5.5 ข้อกำหนดในการทำงานของส่วนประกอบ 61
หมวดที่ 6 ระบบหัวกระจายฝอยน้ำดับเพลิง
(Water Spray Fixed Systems) 62
4.6.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 62
4.6.2 ขั้นตอนการตรวจสอบและการบำรุงรักษา 65
4.6.3 การทดสอบ 67
4.6.4 การทดสอบหัวกระจายฝอยน้ำดับเพลิงความเร็วสูง 69
4.6.5 การทำงานของส่วนประกอบอื่น ๆ 70

หมวดที่ 7 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วยโฟม
(Foam-Water Sprinkler Systems) 71
4.7.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 71
4.7.2 การตรวจสอบ 76
4.7.3 การทดสอบ 79
4.7.4 การบำรุงรักษา 81
หมวดที่ 8 ระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist Systems) 84
4.8.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 84
4.8.2 การบำรุงรักษา 89
4.8.3 การฝึกอบรม 92
หมวดที่ 9 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
(Common Components and Valves) 93
4.9.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 93
4.9.2 การตรวจสอบ 95
4.9.3 วาล์วควบคุม 97
4.9.4 วาล์วประจำระบบ 98
4.9.5 วาล์วลดความดันและวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ 103
4.9.6 วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง 105
4.9.7 หัวรับน้ำดับเพลิง 106
4.9.8 อุปกรณ์ตรวจจับ 106
หมวดที่ 10 การตรวจสอบสภาพภายในท่อ และสิ่งกีดขวางหรืออุดตัน (Obstruction Investigation) 107
4.10.1 ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 107
4.10.2 การประเมินสภาพภายในของท่อ 107
4.10.3 การตรวจสอบสิ่งกีดขวางหรืออุดตัน และการป้องกัน 108
4.10.4 น้ำแข็งอุดตัน 109
ภาคผนวก ก. สภาพไม่พร้อมใช้งาน (Impairments) 111

สารบัญตาราง
หน้า
ภาคที่ 4 มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ 15
หมวดที่ 1 ถังเก็บน้ำดับเพลิง (Water Storage Tanks) 16
ตารางที่ 4.1.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ
และบำรุงรักษาถังเก็บน้ำดับเพลิง 16
ตารางที่ 4.1.2 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ วาล์วเติม
น้ำเข้าถังเก็บน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 18
ตารางที่ 4.1.3 ตารางสรุปสิ่งที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของถังเก็บน้ำ 21
หมวดที่ 2 ระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร (Private Fire Service Mains) 22
ตารางที่ 4.2.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกอาคาร 22
หมวดที่ 3 ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pumps Systems) 27
ตารางที่ 4.3.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 27
หมวดที่ 4 ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
(Standpipe and Hose Systems) 44
ตารางที่ 4.4.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา
ของระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง 44
หมวดที่ 5 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler Systems) 52
ตารางที่ 4.5.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง 52
หมวดที่ 6 ระบบหัวกระจายฝอยน้ำดับเพลิง
(Water Spray Fixed Systems) 62
ตารางที่ 4.6.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษ
ระบบหัวกระจายฝอยน้ำดับเพลิง 62

หมวดที่ 7 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วยโฟม
(Foam-Water Sprinkler Systems) 71
ตารางที่ 4.7.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วยโฟม 71
หมวดที่ 8 ระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist Systems) 84
ตารางที่ 4.8.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา
ระบบหมอกน้ำดับเพลิง 84
ตารางที่ 4.8.2 ตารางความถี่การบำรุงรักษาระบบหมอกน้ำดับเพลิง 90
หมวดที่ 9 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
(Common Components and Valves) 93
ตารางที่ 4.9.1 ตารางความถี่การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา
ของวาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 93

จำนวน
-
+