ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง

2.56 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿400.00

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อปีพุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระกำลังปัญหา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป

ในมงคลวโรกาสกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในพุทธศักราช 2539 นี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความสำนึกและซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ากระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงเกื้อหนุนกิจการทางช่างด้านต่าง ๆ ตลอดมา ซึ่งรวมถึงการที่ทรงรับ วสท. ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย วสท. จึงได้จัดพิมพ์หนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกิจทางช่างส่วนพระองค์ ภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจทางช่างด้านต่าง ๆ รวมทั้งภาพการเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหนังสือที่บุคคลในวงการช่างและบุคคลทั่วไป จะได้เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

หนังสือ ประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง นี้ วสท. จะนำออกเผยแพร่โดยการแจกจ่ายและจำหน่ายให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในวงการช่าง รวมทั้งบุคคลทั่วไป เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวโรกาศกาญจนาภิเษก และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

วสท. รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติเล่มนี้

ในการดำเนินการจัดพิมพ์ วสท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักเลขาธิการพระราชวัง รวมทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่าง ๆ และผู้มีอุปการคุณจำนวนมาก ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งทาง วสท. ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

จำนวน
-
+