คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการไอซีที

2.55 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

ผู้แต่ง
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ISBN
978-616-396-015-3
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561

สารบัญ

บทที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขต 1
บทที่ 2 คุณลักษณะและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ 5
บทที่ 3 การกำหนดรายละเอียดโครงการ 9
3.1 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 10
3.1.1 ตัวอย่างแม่แบบ (Template) ของ Stakeholder Register 11
3.1.2 ตัวอย่างกิจกรรมและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 11
3.2 การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน 15
3.2.1 วิธีกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน 15
3.2.2 ตัวอย่างหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และรายละเอียดโครงการ (Project Defining) 16
บทที่ 4 การวางแผนโครงการ 19
4.1 การวางแผนบริหารโครงการ 22
4.1.1 วิธีทำแผนบริหารโครงการ 23
4.1.2 ตัวอย่างแผนบริหารโครงการ 24
4.2 การจัดทำแผนบริหารขอบเขตโครงการ 25
4.2.1 วิธีจัดทำแผนบริหารขอบเขตโครงการ 25
4.2.2 ตัวอย่างแผนบริหารขอบเขตโครงการ 26
4.2.3 ตัวอย่างแผนบริหารความต้องการ 26
4.3 การรวบรวมความต้องการ 27
4.3.1 วิธีรวบรวมความต้องการ 27
4.3.2 ตัวอย่างเอกสารความต้องการ (Requirements Document) 27
4.3.3 ตัวอย่างตารางทวนสอบความต้องการ 28
4.4 กำหนดขอบเขตโครงการ 29
4.4.1 วิธีกำหนดขอบเขตโครงการ 29
4.4.2 ตัวอย่าง Project Scope Statement 29
4.5 การสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน (WORK BREAKDOWN STRUCTURE – WBS) 30
4.5.1 วิธีการสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน 32
4.5.2 ตัวอย่างรายละเอียดโครงสร้างงาน 33
4.6 การจัดทำแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน 34
4.6.1 วิธีทำแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน 34
4.6.2 ตัวอย่างแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน 35
4.7 การระบุกิจกรรม 36
4.7.1 วิธีระบุกิจกรรม 36
4.7.2 ตัวอย่างแม่แบบ (Template) ของรายละเอียดของกิจกรรม (Activity Attributes) 38
4.8 การจัดลำดับกิจกรรม 39
4.8.1 วิธีจัดลำดับกิจกรรม 39
4.9 การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม 40
4.9.1 วิธีประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับแต่ละกิจกรรม 40
4.9.2 ตัวอย่างของแผนผังการจัดกลุ่มทรัพยากร 40
4.10 การประเมินเวลาในการดำเนินกิจกรรม 42
4.10.1 วิธีประเมินเวลาในการดำเนินกิจกรรม 42
4.11 การวางแผนบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 43
4.11.1 วิธีทำแผนบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 43
4.12 การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 45
4.12.1 วิธีวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 45
4.12.2 ตัวอย่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 46
4.13 การวางแผนบริหารความเสี่ยง 47
4.13.1 วิธีวางแผนบริหารความเสี่ยง 47
4.13.2 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง 47
4.14 การระบุความเสี่ยง 48
4.14.1 วิธีระบุความเสี่ยง 48
4.14.2 ตัวอย่างของทะเบียนบันทึกความเสี่ยง (Risk Register) 49
4.14.3 ตัวอย่างของ Risk Breakdown Structure (RBS) 50
4.15 การทำ QUALITATIVE RISK ANALYSIS 52
4.15.1 วิธีทำ Qualitative Risk Analysis 52
4.16 การทำ QUATITATIVE RISK ANALYSIS 53
4.17 การทำแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง 54
4.17.1 วิธีทำแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง 54
4.18 การพัฒนาตารางเวลาดำเนินงาน 56
4.18.1 วิธีพัฒนาตารางเวลาดำเนินงาน 56
4.19 การทำแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 57
4.19.1 วิธีการทำแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 57
4.19.2 ตัวอย่างแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 58
4.20 การทำแผนบริหารการสื่อสาร 59
4.20.1 วิธีการทำแผนบริหารการสื่อสาร 59
4.20.2 ตัวอย่างแผนบริหารการสื่อสาร 60
4.21 การทำแผนบริหารคุณภาพ 61
4.21.1 วิธีการทำแผนบริหารคุณภาพ 61
4.21.2 ตัวอย่างแผนบริหารคุณภาพ 62
4.22 การทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 63
4.22.1 วิธีการทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 63
4.22.2 ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 64
4.23 การทำแผนบริหารต้นทุนโครงการ 65
4.23.1 วิธีการทำแผนบริหารต้นทุนโครงการ 66
4.23.2 ตัวอย่างแผนบริหารต้นทุนโครงการ 68
4.24 การประเมินต้นทุนโครงการ 69
4.24.1 วิธีประเมินต้นทุนโครงการ 69
4.25 การกำหนดงบประมาณ 71
4.25.1 วิธีกำหนดงบประมาณ 71
บทที่ 5 การดำเนินงานโครงการ 73
5.1 จัดหาทีมงาน 74
5.2 พัฒนาทีมงาน 75
5.3 บริหารทีมงาน 76
5.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผน 77
5.5 ดำเนินกิจกรรม QA 78
5.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 80
5.7 บริหารการสื่อสาร 81
5.8 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 82
บทที่ 6 การติดตามและควบคุม 83
6.1 ติดตามและควบคุมงาน 85
6.2 ควบคุมการเปลี่ยนแปลง 86
6.3 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามขอบเขตงาน (VALIDATE SCOPE) 87
6.4 ควบคุมขอบเขตงาน (CONTROL SCOPE) 88
6.5 ควบคุมตารางเวลาการดำเนินงาน 89
6.6 ควบคุมต้นทุน 91
6.7 ควบคุมคุณภาพ 92
6.8 ควบคุมการสื่อสาร 93
6.9 ควบคุมความเสี่ยง 94
6.10 ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 95
6.11 ควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 95
บทที่ 7 การปิดโครงการ 97
7.1 ปิดโครงการหรือเฟส 99
7.2 ปิดการจัดซื้อจัดจ้าง 99
บทที่ 8 บทสรุป 100
เอกสารอ้างอิง 101
ผนวก ก – 1 ตัวอย่างแผนบริหารโครงการ 104
ผนวก ก – 2 ตัวอย่างแผนบริหารขอบเขตโครงการ 121
ผนวก ก – 3 ตัวอย่างเอกสารความต้องการ (REQUIREMENTS DOCUMENT) 125
ผนวก ก – 4 ตัวอย่าง PROJECT SCOPE STATEMENT 127
ผนวก ก – 5 ตัวอย่างแผนบริหารตารางเวลาดำเนินงาน 131
ผนวก ก – 6 ตัวอย่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 135
ผนวก ก – 7 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง 141
ผนวก ก – 8 ตัวอย่างแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 145
ผนวก ก – 9 ตัวอย่างแผนบริหารการสื่อสาร 149
ผนวก ก – 10 ตัวอย่างแผนบริหารคุณภาพ 155
ผนวก ก – 11 ตัวอย่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 159
ผนวก ข – การบริหารมูลค่าเนื้องานของโครงการ 163
ผนวก ค – ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารคุณภาพของโครงการไอที 167
ผนวก ง – เครื่องมือสำหรับการบริหารงานโครงการ 179
ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่มีคนใช้มากที่สุด 181
OPEN-SOURCE PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE 187
สรุป 190

จำนวน
-
+