ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุและงานก่อสร้างคอนกรีต

2.49 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿225.00

ราคาสมาชิก

฿225.00   ฿170.00

ผู้แต่ง
คณะทำงานข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุและงานก่อสร้างคอนกรีต
ISBN
978-616-396-024-5
ปีที่พิมพ์
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 มีนาคม 2562

บทนำ

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุ และงานก่อสร้างคอนกรีตฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน ผู้ประกอบการก่อสร้าง นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต ได้ใช้เป็นสิ่งอ้างอิงในการศึกษาและทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานคอนกรีตได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามต้องการ
การจะได้คอนกรีตที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมขณะใช้งานของโครงสร้าง ตลอดจนมีการก่อสร้างที่ดี เป็นไปตามการออกแบบและมีการควบคุมการก่อสร้างที่ดี การดำเนินงานเพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่มีคุณภาพตามต้องการข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากนักเพราะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและวัสดุตลอดจนวิธีการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานร่าง และแก้ไข ภายใต้คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารวิชาการเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายได้นำไปใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุและงานก่อสร้างคอนกรีตนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานของหลาย ๆ ประเทศ ประกอบกับข้อมูลของประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำเสร็จขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2540 โดยได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2545 และปรับปรุงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวัสดุและการก่อสร้างคอนกรีตในปัจจุบัน ทางคณะทำงานร่างฯ และ คณะทำงานแก้ไขฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่สองนี้ จะสามารถช่วยทำให้คุณภาพของโครงสร้างคอนกรีตในประเทศไทยมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการบัญญัติศัพท์ภายในเล่มจะเป็นคำเดียวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (สมอ.) ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำศัพท์ในราชบัณฑิต เนื่องจากเอกสารอ้างอิงส่วนใหญ่ใช้ตามมาตรฐาน สมอ.
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานฯ ฉบับนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะทำงานฯทราบ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ข้อมูลการปรับปรุงมาตรฐาน
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
วสท. 01-1014

เหตุผลการปรับปรุงมาตรฐาน :

มาตรฐาน วสท. 1014 จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พศ. 2543 และปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี พศ. 2546 จากนั้นมา ไม่ได้มีการปรับปรุงอีกเลยเป็นเวลายาวมากกว่า 10 ปีแล้ว

ประเด็นการแก้ไขมาตรฐาน :
1. ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานมวลรวมหยาบที่นำกลับมาใช้ใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมมากขึ้นโดยให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐาน มอก.
2. เพิ่มเนื้อหาของมาตรฐานมวลรวมละเอียดที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม โดยให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐาน มอก.
3. เพิ่มเนื้อหาของมาตรฐานผงหินปูน ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม
4. ปรับเนื้อหาในส่วนที่มีการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศที่มีการปรับปรุงแก้ไข
5. เติมเนื้อหาเกี่ยวกับการระวังการเกิด Delayed Ettringite เข้าไปในส่วนข้อควรระวังสำหรับการบ่ม ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม
6. ปรับปรุงหน่วยและภาษาในมาตรฐานทั้งเล่ม

สารบัญ
1. บททั่วไป 1
1.1 ขอบเขต 1
1.2 ข้อกำหนดทั่วไป 1
1.3 ข้อกำหนดคุณภาพคอนกรีต 2
2. วัสดุ 9
2.1 ปูนซีเมนต์ (Cement) 9
2.2 น้ำผสมคอนกรีตและน้ำบ่มคอนกรีต 11
2.3 มวลรวม 12
2.4 สารผสมเพิ่ม (Admixtures) 22
2.5 การเสริมความแข็งแรง (Reinforcement) 35
2.6 การเก็บวัสดุ 46
3. ส่วนผสมคอนกรีต 51
3.1 ทั่วไป 51
3.2 กำลังที่ออกแบบ 51
3.3 อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (Water to cement ratio)
หรืออัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (Water to binder ratio) 53
3.4 ปริมาณน้ำในส่วนผสม 55
3.5 ปริมาณปูนซีเมนต์หรือปริมาณวัสดุประสาน 55
3.6 การเลือกใช้ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 55
3.7 ค่ายุบตัว 56
3.8 ปริมาณส่วนละเอียด 57
3.9 ตัวอย่างการคำนวณส่วนผสมคอนกรีต 57
4. การชั่งตวงวัสดุผสมและการผสมคอนกรีต 63
4.1 การชั่งตวงวัสดุผสม 63
4.2 การผสมคอนกรีต 65
5. คอนกรีตผสมเสร็จ 69
5.1 ทั่วไป 69
5.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 69
5.3 การเลือกใช้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 69
5.4 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 70
5.5 รถขนส่งคอนกรีต 72
5.6 การกำหนดคุณภาพของคอนกรีต 73
5.7 การประสานงานการส่งมอบคอนกรีต 75
6. การลำเลียงคอนกรีต 77
6.1 ทั่วไป 77
6.2 วิธีการลำเลียงคอนกรีต 78
6.3 การลำเลียงโดยรถ 78
6.4 การลำเลียงโดยกระบะ (Buckets) 79
6.5 การลำเลียงโดยปั๊มคอนกรีต 80
6.6 การลำเลียงโดยสายพานลำเลียง (Belt conveyor) 81
7. การเทคอนกรีต และการทำให้แน่น 83
7.1 การเตรียมเทคอนกรีตและการเทคอนกรีต 83
7.2 การทำให้แน่น 85
8. การบ่มคอนกรีต 89
8.1 ทั่วไป 89
8.2 การบ่มเปียก 89
8.3 การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ 90
8.4 การบ่มแบบเร่งกำลัง 91
8.5 สารเคมีสำหรับการบ่ม 91
8.6 ข้อควรระวังสำหรับการบ่ม 91
8.7 เกณฑ์การยอมรับวิธีการบ่ม 92
9. รอยต่อ (Joints) 93
9.1 รอยต่อก่อสร้าง (Construction joints) 93
9.2 รอยต่อเผื่อขยาย (Expansion joints) 98
9.3 การควบคุมรอยต่อเผื่อแตก (Crack-control joints) 100
10. แบบหล่อคอนกรีตและค้ำยัน 101
10.1 ทั่วไป 101
10.2 แรงที่ใช้ออกแบบ 101
10.3 การคำนวณออกแบบ 103
10.4 การประกอบติดตั้งแบบหล่อและค้ำยัน 105
10.5 การถอดแบบหล่อและค้ำยัน 106
10.6 การค้ำยันกลับ (Reshoring) 107
10.8 แบบหล่อชนิดพิเศษ 109
11. การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต 111
11.1 ทั่วไป 111
11.2 การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตที่ไม่ได้มีการใช้แบบหล่อ 111
11.3 การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตที่มีการใช้แบบหล่อ 112
11.4 การตกแต่งผิวหน้าของคอนกรีตที่รับแรงขัดสี 113
11.5 การตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตชนิดพิเศษ 113
12. การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ 115
12.1 ทั่วไป 115
12.2 การทดสอบ 115
12.3 การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต 119
12.4 การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต 121
12.5 การตรวจสอบโครงสร้างและการทดสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้าง 125
13. การบันทึกการก่อสร้าง 127
13.1 ทั่วไป 127

จำนวน
-
+