การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

2.49 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

ในปัจจุบันนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ และสูงขึ้นทุกที ภายในอาคารเหล่านี้จะต้องมีระบบท่อสำหรับการลำเลียงของไหลเพื่อการใช้สอยภายในอาคารเสมอ ระบบท่อเหล่านี้อาจจะเปรียบได้เสมือนเส้นเลือดที่ทำการหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของอาคารเพื่อให้มนุษย์สามารถจัดการใช้สอยอาคารนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ อาคารประเภทอยู่อาศัยเป็นอาคารที่มีชนิดของท่อต่าง ๆ น้อยที่สุด และอาคารประเภทโรงพยาบาลและโรงแรมจะมีชนิดของท่อต่าง ๆ มากที่สุด การออกแบบและติดตั้งระบบท่อเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้องอาจจะมีผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในอาคานนั้นติดขัดได้ ในกรณีของระบบท่อดับเพลิงด้วยแล้วย่อมจะหมายถึงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมด
ในประเทศไทยเรายังมีความขาดแคลนวิศวกรระบบท่ออยู่อีกมาก ตำราภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ก็มิได้แสดงถึงวิธีการออกแบบระบบท่อต่าง ๆ อย่างชัดเจนพียงพอแก่การศึกษาด้วยตนเอง และมักจะกล่าวถึงเฉพาะระบบท่อประปาและท่อน้ำทิ้งเสียส่วนใหญ่ในขณะที่วิศวกรจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบระบบท่อทุกชนิดของอาคารด้วยเหตุนี้จึงเกิดแรงดลใจให้ผู้เขียนได้ทำการเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใหญ่ 2 ประการ คือ ประการแรกผู้เขียนต้องการให้มีตำราการออกแบบระบบท่อในหน่วยเมตริกเป็นภาษาไทยที่ครอบคลุมถึงระบบท่อหลายชนิดที่จำเป็นต้องมีอยู่ภายในอาคาร ประการที่สองก็เพื่อที่จะให้มีคู่มือสำหรับวิศวกรและสถาปนิกผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบท่อของอาคาร ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงได้รับการเขียนให้มีแนวไปทางด้านปฏิบัติมากที่สุด โดยจะไม่กล่าวลึกลงไปถึงทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง
เนื่องจากเทคโนโลยี่ของระบบท่อเป็นศาสตร์ที่คาบเกี่ยวกับสาขาวิชาหลายแขนง ดังนั้นตำราเล่มนี้จึงเหมาะกับวิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล และวิศวกรโยธา ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบท่อภายในอาคาร สำหรับสถาปนิกที่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้อย่างละเอียด นอกจากจะรู้ถึงวิธีการออกแบบระบบท่อแล้วยังอาจจะได้รับแนวความคิดซึ่งนำไปสู่การจัดเนื้อที่สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย อาทิเช่นขนาดและตำแหน่งของถังเก็บน้ำ ห้องเครื่องของหม้อไอน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น เนื่องจากตำราเล่มนี้ได้มีตัวอย่างแสดงถึงการคำนวณและออกแบบระบบท่อโดยละเอียด พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบท ฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในการเรียนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีด้วย

จำนวน
-
+