การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿300.00

ราคาสมาชิก

฿300.00   ฿225.00

ผู้แต่ง
มั่น ศรีเรือนทอง
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2564

คำนำ

ผู้เขียนมีความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ใช้เป็นคู่มือเพื่อแนวทางในการทำงานในลักษณะศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจหลักสองประการ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ประการแรก วิศวกรไทยผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถมาก แต่มีวิศวกรน้อยคนเขียนตำราเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง ทำให้ความรู้ประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นไม่ถ่ายทอดไปสู่วิศวกรรุ่นต่อมา การถ่ายทอดเทคโนโลยีในวงการวิศวกรรมจึงไม่มีประสิทธิภาพ ประการที่สอง มีหนังสือตำราน้อยเล่มที่รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานอยู่ในเล่มเดียวกัน ทำให้วิศวกรที่สนใจจะศึกษาวิธีการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ต้องศึกษาจากตำราหลายเล่ม ซึ่งยากที่จะเข้าใจในลำดับขั้นตอน และวิธีการออกแบบ ด้วยตนเอง
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาโดยมิได้แปลจากหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเป็นหลัก หากแต่เขียนขึ้นจากพื้นความรู้ที่เล่าเรียนในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หนังสือตำรา และมาตรฐานการออกแบบ ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง พื้นคอนกรีตอัดแรง นานหลายสิบปี ณ บริษัท เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฤทธา จำกัด โดยผู้เขียนพยายามเรียงลำดับความรู้ที่จำเป็น ที่เป็นพื้นฐาน ไล่เรียงตามลำดับอย่างกระชับสั้นได้ใจความ จนกระทั่งถึงตัวอย่างการคำนวณเป็นขั้นตอน อันจะทำให้ผู้อ่านสามารถคำนวณออกแบบแผ่นพื้นอัดแรงไร้คานได้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจากตำราเล่มนี้เล่มเดียว และในบทที่ 11 ได้รวบรวมเทคนิควิธีการที่ใช้ในการก่อสร้างจริง เพื่อความครบถ้วนเป็นตำราอ้างอิงสำหรับวิศวกรในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง
คุณความดีของหนังสือขออุทิศให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ ที่ให้ชีวิต และความรู้แก่ผู้เขียน หนังสือเล่มนี้อาจจะยังเป็นเพียงกระดาษในแฟ้มที่เต็มไปด้วยลายมืออันยุ่งเหยิง อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้เขียน หากผู้เขียนไม่มีภรรยาที่มีความอุตสาหะดีเยี่ยม พยายามแกะลายมือผู้เขียน พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ และยินยอมให้ผู้เขียนเจียดเวลาของครอบครัวเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้จนกระทั่งสำเร็จ

มั่น ศรีเรือนทอง
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2558
พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2558
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2564
สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง 1-1 Materials for Prestressed Concrete
บทที่ 2 ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต 2-1
Geometry Requirements
บทที่ 3 ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง 3-1
Strength Requirements
บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน 4-1
Structural Analysis for Flat Slab
บทที่ 5 การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง 5-1
Losses of Prestress Force
บทที่ 6 หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง 6-1
Elastic Stress of Prestress Concrete
บทที่ 7 โครงสร้างอินดีเทอมิเนต 7-1
Indeterminate Structure
บทที่ 8 กำลังโมเมนต์ดัดประลัย 8-1
Flexural Strength
บทที่ 9 แรงเฉือน 9-1
Shear
บทที่ 10 ตัวอย่างรายการคำนวณ 10-1
Calculation Example
บทที่ 11 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน 11-1
General Requirements for Post Tension Flat Slab

Appendix Design Aids A-1

จำนวน
-
+