การออกแบบการจัดการซัพพลายเชน

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿870.00

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2486 มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเข้าร่วมโครงการด้านวิศวกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยไม่แสวงกำไรเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาสู่วงการวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย
หนังสือ การออกแบบการจัดการซัพพลายเชน นับเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านทั้งหลายในอันที่จะใช้เป็นหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ได้มาจากความรู้ อันเกิดจากผลงานวิจัยของผู้แต่งซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงประสบการณ์จากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผู้แต่งได้มอบลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ให้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพิมพ์ออกจำหน่ายเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
การจัดการซัพพลายเชน: แนวคิดและ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
มุมมองโดยทั่วไปของการจัดการซัพพลายเชน จากการจัดการวัสดุ ไปสู่ การ
จัดการซัพพลายเชน การเชื่อมโยงการวางแผน การพยากรณ์และการเติมเต็ม
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการซัพ
พลายเชน เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (อาร์เอฟไอดี) ที่เชื่อมต่อเทค
โนโลยสารสนเทศ หลักการท างานของระบบอาร์เอฟไอดี ตัวอย่างการใช้งาน
การจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน บทบาท
ของการจัดการซัพพลายเชนกับการด าเนินธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน
การจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชนของ
โรงพยาบาล การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจโรงพยาบาล การ
จัดการความเสี่ยงในธุรกิจด้านการรักษาสุขภาพ
การจัดการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน ความจ าเป็นของการ
จัดการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการซัพพลายเชนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน วัฒนธรรมองค์กร
กับการประยุกต์ใช้การจัดการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การประเมินประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลาย
เชนด้วยเทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA)
เทคนิค DEA แบบเชิงเดี่ยว ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิค DEA แบบ
เชิงเดี่ยว เทคนิค DEA แบบสองล าดับชั้น ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิค
DEA แบบสองล าดับชั้น
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งคลังสินค้า วิธีทางดีเทอร์มินิ
สติกร์วิธีทางสโตร์คาสติกร์วิธีทางฮิวลิสติกร์
การออกแบบคลังสินค้า ความหมาย หน้าที่ของคลังสินค้า
ประเภทของคลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า
การจัดเก็บและระบบขนถ่ายล าเลียง ชั้นวางเพื่อ
การจัดเก็บภายในคลังสินค้า ระบบขนถ่ายล าเลียงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ขนถ่ายล าเลียง
การก าหนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการ
จัดการซัพพลายเชน มิติความถูกต้อง มิติการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร มิติการตอบแทนด้านการเงิน มิติการตอบสนองและความ
ยืดหยุ่น
ระบบรักษาความปลอดภัย คลังสินค้าและ
การจัดส่ง

จำนวน
-
+