การบริหารงานก่อสร้าง CONSTRUCTION MANAGEMENT

2.57 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿320.00

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาตามหลักสูตรวิสวกรรมศาสตร์บัณฑิต ของ๕ระวิสวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 22 บท ซึ่งอาจจะมีบางหัวข้อที่ให้รายละเอียดมากเกินกว่าหลักสูตรระดับปริยยาตรีไปบ้าง แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา เพราะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป สำหรับระบบต่างๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบสากล สำหรับเนื้อหาในแต่ละบทจะมีเนื้อหา ดั้งนี้ การบริหารโครงการ ประวัติความเป็นมาของการบริหารโครงการ วงจรชีวิตของดครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ (FEASIBILITY STUDY) การคัดเลือกโครงการ ฯลฯ

จำนวน
-
+