ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019
1 .อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex)
โดย บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด
2. อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. อาคารศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด
โดย บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
4. อาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
โดย บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (สาขา00002)
5. อาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
ประธานโครงการฯ และเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1hifSbn18UJMO8gyfFVQHp9H9hGgAPll4?usp=sharing