วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบอาคาร และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานราชการ อนามัย โรงเรียน วัด และหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
โดย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร สนับสนุรรถ 6 ล้อ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ การอำนวยความสะดวกจากอำเภอสว่างดินแดน นายอำเภอวานรนิวาส ให้ความอนุเคราะห์พาหนะ ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ