พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

วานนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมรับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนพระราชทาน (ต้านทานแรงแผ่นดินไหว) ที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนโป่งแพร่พิทยา และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรียนทั้ง 4 โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ และมีพระราชประสงค์ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดำเนินการออกแบบอาคาร และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง อนึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เสด็จทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานทั้ง 4 โรงเรียน จนกระทั่งอาคารเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2559