EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม พื้นฐาน EIT Mini Civil รุ่นที่ 2  วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้   จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9