EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับ EIT Mini Civil   รุ่นที่ 2 วิชาที่ 1  ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)จัดโดยคณะสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9