วันที่ เรื่อง
2 พ.ย. 2566 เสวนา Carbon Neutrality คนไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อคนไทย และมวลมนุษยชาติ ...Download
2 พ.ย. 2566 เสวนา Carbon Neutrality คนไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อคนไทย และมวลมนุษยชาติ ...Download
3 พ.ย. 2566 เสวนา SMR พลังงานที่มั่นคง ยั่งยืน Low cost and Low carbon เทคโนโลยีทางพลังงานไฟฟ้า ที่เสถียร มั่นคง ยั่งยืน อายุใช้งานยาวนาน ต้นทุนพลังงานถูก และไร้คาร์บอนช่วงการผลิตไฟฟ้า ...Download
3 พ.ย. 2566 สัมมนา Innovation in the Digital Built Environment : Green building ...Download
3 พ.ย. 2566 เสวนา Cloud-based Design Collaboration and Coordination Case Study : โครงการ Edge Central Pattaya...Download
3 พ.ย. 2566 BIM for infrastructure Bridge structure design and takeoff...Download
2 พ.ย. 2566 สัมมนา อัปเดต กฎหมายและมาตรฐานใหม่ ในการป้องกันอัคคีภัยในไทย และ NFPA...Download
1 พ.ย. 2566 เสวนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการตรวจสอบ และวางแผน การซ่อมบำรุง ในงานวิศวกรรมยกหิ้ว...Download
2 พ.ย. 2566 สัมมนา ทิศทาง และความท้าทายของไทย ต่อเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศThe Sustainability of Cloud Transformation in Thailand AI and IoT Technology for Energy Management...Download
2 พ.ย. 2566 สัมมนาโต๊ะกลม Digital Built Thailand...Download
1 พ.ย. 2566 สัมมนา : วิเคราะห์ ข้อดี จุดเด่น ปัญหา และอุปสรรค จากการใช้งานจริง ของเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง...Download
3 พ.ย. 2566 เสวนา ปัญหา…สัญญาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง...Download
1 พ.ย. 2566 สัมมนานวัตกรรมเหล็กและมาตรฐาน โครงสร้างเหล็กกับงานโครงสร้างพื้นฐาน Steel innovation and new standard for infrastructural works...Download
1 พ.ย. 2566 สัมมนา นวัตกรรมเหล็กโครงสร้าง และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง อาคารเหล็กยุคใหม่ Innovation in steel structure and steel building construction management...Download